Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
150 projecten

Nieuwe velden voor voetbal- en hockeyclub

De wijkanalyse geeft duidelijk aan dat goed gekeken moet worden naar voorzieningen voor de opgroeien...

niet in gebiedsplan

29 reacties

Straat-Tori Festival

Samenvatting

Het Straat-Tori Festival is ontstaan vanuit de behoefte om creatieve jongeren/scholieren uit zeer uiteenlopende 'scenes' bij elkaar te brengen om hun verhalen te vertellen. Het gaat om jo...

in gebiedsplan

13 reacties

1 update

OLDTIMERS

Samenvatting

Dit theaterproject is gericht op het bespreekbaar maken van psychische mishandeling en sociaal isolement onder ouderen. Theater kan spiegelend werken, het stimuleert betrokkenheid en dial...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Minimawinkel op IJburg

De schuldenproblematiek in Amsterdam ligt gevoelig hoog en naar aanleiding hiervan is mijn idee ontst...

niet in gebiedsplan

10 reacties

Danswerkplaats op IJburg

We willen graag samenwerken met een professional op dansgebied om kinderen op een hoog niveau te trainen op allerlei vormen van dans. Denk daar bij aan Hip Hop, Breakdance, Klassiek, Moderne dans.

Hie...

niet in gebiedsplan

2 reacties

Mountainbike parcours

Samenvatting stadsdeel Oost:

Het hier voorgestelde project kan niet precies op deze wijze komend jaa...

in gebiedsplan

21 reacties

1 update

Behoud Boerderij op IJburg OP en voor IJburg

De Boerderij op IJburg is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op IJburg. Meer dan 500 bewoner...

niet in gebiedsplan

62 reacties

IJburgTV, ook in 2017!

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

in gebiedsplan

10 reacties

1 update

Versterken van de recreatieve verbindingen op het water

Recreatieve verbindingen over het water van en naar Ijburg zijn nog onvoldoende ontwikkeld. In 2017 wordt ingezet op de aansluiting van IJburg op het regionale sloepennetwerk (www.sloepennetwerk.nl) en d...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Toegang tot het water - onderzoek

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. De waterkering bestaat meestal voor een deel uit stortsteen wat de toegang tot het water beperkt. Hierdoor...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Open sluizen - Onderzoek

De sluizen van IJburg vormen een bescherming tegen hoog water en scheidt het binnenwater van het buitenwater. In de praktijk blijkt dat het peil van het binnenwater en het buitenwater niet veel versch...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Waterrecreatie IJburg - in gesprek met de buurt

In 2016 heeft de gemeente de mogelijkheden voor Waterrecreatie bij IJburg onderzocht. In gesprek met de buurt worden de resultaten en de mogelijkheden gepresenteerd.

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Verbeteren bereikbaarheid binnenhaven Haveneiland

Even met een sloepje naar een restaurant bij de binnenhaven van het Haveneiland is lastig door de hoge kades. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor het kort afmeren met kleine sloepen in de b...

in gebiedsplan

3 reacties

3 updates

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe woonblokken in de Sportheldenbuurt. De planfase voor de meeste blokken is afgerond en er zal worden gestart met de bouw va...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Fietsverbinding Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

Er is een variantenstudie uitgevoerd, waarbij verschillende varianten voor een fietsverbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied zijn onderzocht. Hierbij is gekeken naar pont-, t...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Pedja's Task Force

Eind 2016 is Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) samen met stadsdeel Oost een pilot gestart. Het gaat om individuele begeleiding van jongeren door Pedja Djurdjevic (sport)pedagoog; hulpverlener en combinat...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Toekomst van het Diemerpark

Het Diemerpark is in korte tijd een gewilde plek voor verschillende gebruikers geworden. Deze voormalige vuilstortplaats is nu een ecologisch bijzonder park. Er zijn twee grote sportclubs, een stadsstr...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sportstimulering IJburg

Samenvatting

Om het sportaanbod op IJburg te vergroten en meer aanbod voor jongeren te realiseren leggen we in 2017 de focus op:

1. Het opzetten van structureel en laagdrempelig dansaanbod, met name vo...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Jaarlijkse promotie acties t.b.v. sportstimulering

Jaarlijks een aantal acties opzetten i.s.m. sportaanbieders IJburg ter promotie van diverse sportsoorten en stimuleren van structurele sportdeelname. Mogelijkheden zijn: sportinstuif, demo dansdag, spo...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Beeldenboulevard IJburg

In samenwerking met Art Zuid, International Sculpture Route Amsterdam, is een plan ontwikkeld om acht grote beelden van de kunstenaar Gabarron te plaatsen op de Bert Haanstrakade van half april t/m ha...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Designstrip IJburg; een onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling

De Designstrip is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. Deze strook is nog nauwelijks ontwikkeld. In plaats van een visitekaar...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Verbeteren gebruik bestaande accommodaties op IJburg 1e fase

Er lijkt sprake te zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod

Reikwijdte:
• Geheel IJburg 1e fase
• Maatschappelijke accommodaties zijn in dit verband al die accommodaties waarvan bewoners en profession...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Activiteiten voor de integratie van nieuwe Amsterdammers met vluchtverleden

Bewoonster Ansella Nieuwboer is in 2016 begonnen met het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen die verblijven in tijdelijke huisvesting. Haar activiteiten vinden plaats in haar atelierwoning...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Effectmeting en waardenbepaling

Gemeente Amsterdam, samenwerkingspartners, ondernemers en bewoners werken op veel fronten samen om IJburg een nog betere plek te maken om te wonen en werken. Wat leveren deze gezamenlijke investeringe...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Joris Ivensplein; Verkeersveiligheid op en rond het plein

De verkeersveiligheid voor verschillende gebruikers op het plein en in de straten eromheen is naar voren gebracht in de placemaking Joris Ivensplein in 2016. In 2017 willen we een verbeterslag maken me...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Joris Ivensplein; Relatie tussen plein en winkelcentrum versterken

Sinds de placegame in maart 2016 zijn verschillende wensen, ideeën en projecten naar voren gekomen die enerzijds een positieve invloed hebben op de leefbaarheid op en rond het Joris Ivensplein en anderzi...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sociale interventies bij spanningen

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen voor wrijving in de buurt. Door middel van interventies en programma's van organisaties als Academie van de Stad, Inkr8, Dynamo en andere partners wordt i...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Kunst en Cultuur als middel voor verbinding in de wijk

Sociale samenhang in het gebied komt mede tot stand door gezamenlijke culturele activiteiten te ondernemen. Wanneer mensen initiatief nemen tot nieuwe culturele activiteiten draagt dat bij aan een wij...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Sport en spelactiviteiten op pleinen (rondom vakanties)

Het bieden van activiteiten op plekken waar tijdens piekmomenten, zoals in de zomer of rond de jaarwisseling, vaker (speel- en jeugd)overlast wordt ervaren. Eénderde van de bevolking op IJburg is onder...

in gebiedsplan

3 reacties

1 update

Online buurtplatform IJburg (HalloIJburg.nl)

Continuering van de website www.HalloIJburg.nl

De website Hallo IJburg is een belangrijk middel om zo...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Integratie Statushouders, studenten en de wijk

Aanleiding is de komst van statushouders en studenten op IJburg in de Daguerrestraat.

Doel is gezamenlijkheid creëren in de aanloop naar de komst van mensen met een vluchtverleden (statushouders) en stu...

in gebiedsplan

8 reacties

2 updates

Joris Ivensplein; Speelpleinen verbeteren

Sinds de placegame van maart 2016 is het verbeteren van de school- en speelpleinen een belangrijk item binnen de integrale aanpak van het Joris Ivensplein. De speelpleinen op het JI plein bestaan uit ...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Voorzieningensessie IJburg 2e fase en Zeeburgereiland

Zicht krijgen op de behoefte aan voorzieningen in de ontwikkelgebieden IJburg 2e fase en Zeeburgereiland. De gebiedsontwikkeling gaat in rap tempo. In het actieplan woningbouw en koers 20-25 van de ge...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Joris Ivensplein; Ontmoeting en Verblijfskwaliteit

De huidige inrichting van het Joris Ivensplein wordt door bewoners niet ervaren als uitnodigend om er gezellig te zitten of dingen samen te doen. Doel is het bevorderen van ontmoeting tussen verschill...

in gebiedsplan

2 reacties

1 update

Aanpak woning- en boxinbraak IJburg

  • Buurtvoorlichting / Preventie-advies
  • Schouw in de wijk / WhatsApp groepen
  • Inzet tekstkarren op hotspots
  • Steunpunt IJburg
  • Samenwerking/co-financiering corporaties

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Gebiedsontwikkeling IJburg 1e fase

Samenvatting

In alle delen van IJburg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kavels die nog onbebouwd zijn gebleven. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • Bebouwing van het kavel achter de Zuiderzeeschool ...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Zeepkistjesgesprekken

We leven in veranderende en soms spannende, polariserende tijden. Internationale ontwikkelingen hebben hun weerslag op de stad Amsterdam. Zo nemen spanningen in de stad tussen verschillende bevolkingsgro...

in gebiedsplan

4 reacties

1 update

Mobiel Steunpunt IJburg

In 2016 heeft voor het eerst een mobiel steunpunt op het Joris Ivensplein gestaan. Dit is positief ontvangen door bewoners en professionals. Het steunpunt zal ook in 2017 op IJburg staan. Beoogde eers...

in gebiedsplan

2 reacties

2 updates

Joris Ivensplein; Verbeteren verlichting Piet Zwarthof

Tijdens de placemaking in 2016 gaven bewoners aan dat het Piet Zwarthof als schemerdonker wordt ervaren. De wens is geuit om de verlichting op een speelse wijze te verbeteren. Insteek is verbetering v...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Theater-, Expo en Bioscoopzaal op IJburg

Samenvatting

Een cultureel hart van IJburg met exposities, voorstellingen en vertoningen. Een plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen aan te gaan, elkaar te inspireren en uit te dagen. Ee...

in gebiedsplan

21 reacties

3 updates

Verkeersveiligheid IJburglaan - onderzoek

De IJburglaan wordt door veel fietsende verkeersdeelnemers op IJburg als onveilig ervaren. Met name voor schoolkinderen die zich van huis naar school en vice versa begeven, worden de kruispunten gevaarlij...

in gebiedsplan

15 reacties

1 update

Boerderij op IJburg

Wat begon als tijdelijke schuur op een lege kavel, is onder IJburgers uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd initiatief, dat inspeelt op de behoefte van natuurbeleving en contact met dieren. De voorzien...

in gebiedsplan

1 reactie

1 update

Foto-expositie 'Wij zijn IJburg'

Een reeks van 18 foto's over IJburgers en hun IJburg-feeling. Fotograaf: Renata Chede

Sportieve activering jeugd en Sportstimulering IJburg

Via sport en spel zetten we op de pleinen in op activering van jongeren. We bieden een gerichte route...

3 reacties

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier ...

3 reacties

Er zijn nog 105 meer projecten.Toon me de rest