Het gebiedsplan voor IJburg en Zeeburgereiland

Het Gebiedsplan 2017 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die in het gebiedsplan zijn opgenomen.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

62 projecten

Boerderij op IJburg

Wat begon als tijdelijke schuur op een lege kavel, is onder IJburgers uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd initiatief, dat inspeelt op de behoefte van natuurbeleving en contact met dieren. De voorzien...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Welkom op IJburg - Een korte film voor nieuwe IJburgers

Samenvatting

Dit jaar presenteerde de wethouder wonen namens de gemeente een plan voor een nieuw te bouwen woonblok op IJburg met als doelgroep een mix aan studenten en jonge alleenstaande statushoude...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

3 updates

Verkeersveiligheid IJburglaan - onderzoek

De IJburglaan wordt door veel fietsende verkeersdeelnemers op IJburg als onveilig ervaren. Met name voor schoolkinderen die zich van huis naar school en vice versa begeven, worden de kruispunten gevaarlij...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

14 reacties

2 updates

Nico Jessekade - Omvorming van het groen

In 2017 zal NUON groot infrastructureel werk in het kader van de stadsverwarming gaan uitvoeren op IJburg en Zeeburgereiland. De Nico Jessekade zal de eerste helft van 2017 fungeren als bouwterrein wa...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Online buurtplatform Zeeburgereiland (oprichting van een buurtwebsite)

In de Sportheldenbuurt wonen steeds meer bewoners. Oprichting van een online buurtplatform kan bijdr...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Theater-, Expo en Bioscoopzaal op IJburg

Samenvatting

Een cultureel hart van IJburg met exposities, voorstellingen en vertoningen. Een plek om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen aan te gaan, elkaar te inspireren en uit te dagen. Ee...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

18 reacties

3 updates

Joris Ivensplein; Verbeteren verlichting Piet Zwarthof

Tijdens de placemaking in 2016 gaven bewoners aan dat het Piet Zwarthof als schemerdonker wordt ervaren. De wens is geuit om de verlichting op een speelse wijze te verbeteren. Insteek is verbetering v...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Mobiel Steunpunt IJburg

In 2016 heeft voor het eerst een mobiel steunpunt op het Joris Ivensplein gestaan. Dit is positief ontvangen door bewoners en professionals. Het steunpunt zal ook in 2017 op IJburg staan. Beoogde eers...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Zeepkistjesgesprekken

We leven in veranderende en soms spannende, polariserende tijden. Internationale ontwikkelingen hebben hun weerslag op de stad Amsterdam. Zo nemen spanningen in de stad tussen verschillende bevolkingsgro...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Gebiedsontwikkeling IJburg 1e fase

Samenvatting

In alle delen van IJburg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kavels die nog onbebouwd zijn gebleven. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • Bebouwing van het kavel achter de Zuiderzeeschool ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

Aanpak woning- en boxinbraak IJburg

  • Buurtvoorlichting / Preventie-advies
  • Schouw in de wijk / WhatsApp groepen
  • Inzet tekstkarren op hotspots
  • Steunpunt IJburg
  • Samenwerking/co-financiering corporaties

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Joris Ivensplein; Ontmoeting en Verblijfskwaliteit

De huidige inrichting van het Joris Ivensplein wordt door bewoners niet ervaren als uitnodigend om er gezellig te zitten of dingen samen te doen. Doel is het bevorderen van ontmoeting tussen verschill...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Voorzieningensessie IJburg 2e fase en Zeeburgereiland

Zicht krijgen op de behoefte aan voorzieningen in de ontwikkelgebieden IJburg 2e fase en Zeeburgereiland. De gebiedsontwikkeling gaat in rap tempo. In het actieplan woningbouw en koers 20-25 van de ge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

1 update

Joris Ivensplein; Speelpleinen verbeteren

Sinds de placegame van maart 2016 is het verbeteren van de school- en speelpleinen een belangrijk item binnen de integrale aanpak van het Joris Ivensplein. De speelpleinen op het JI plein bestaan uit ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Oranjevereniging (werktitel)

Samenvatting:

Dit is de voortzetting van een project gestart in 2016. Lokaal georganiseerde evenementen zijn een belangrijk onderdeel van een succesvolle wijk. Het zorgt voor levendigheid, leefbaarhei...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Buurtnetwerk Zeeburgereiland activeren

De samenwerking tussen IJburgers en bewoners van het Zeeburgereiland zal op dit thema worden gestimuleerd, maar het is noodzaak om ook zeer lokale activiteiten te organiseren en samen te werken met bewo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Integratie Statushouders, studenten en de wijk

Aanleiding is de komst van statushouders en studenten op IJburg in de Daguerrestraat.

Doel is gezamenlijkheid creëren in de aanloop naar de komst van mensen met een vluchtverleden (statushouders) en stu...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

6 reacties

3 updates

4-5 Mei Herdenking en Viering

De 4 mei viering op het Ed Pelsterpark is als jaren een begrip op IJburg. In 2016 is een begin gemaakt met het 5 mei Festival. In 2017 wordt deze koppeling van herdenken en de vrijheid vieren voortgez...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

1 update

Online buurtplatform IJburg (HalloIJburg.nl)

Continuering van de website www.HalloIJburg.nl

De website Hallo IJburg is een belangrijk middel om z...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend actueel onderwerp. Dit project is erop gericht in te kunnen spelen op vergroeningswensen van IJburgers gedurende het jaar in de directe woonomgeving. Denk aan het p...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Blok 37: Vergroenen, verbeteren semi openbare ruimte

Blok 37 kenmerkt zich door verschillende leefstijlen en de daarbij voor IJburg kenmerkende spanningen in een blok. Een deel van de binnentuin is in beheer bij de vereniging van eigenaren, een ander de...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Sport en spelactiviteiten op pleinen (rondom vakanties)

Het bieden van activiteiten op plekken waar tijdens piekmomenten, zoals in de zomer of rond de jaarwisseling, vaker (speel- en jeugd)overlast wordt ervaren. Eénderde van de bevolking op IJburg is onder...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

2 updates

Kunst en Cultuur als middel voor verbinding in de wijk

Sociale samenhang in het gebied komt mede tot stand door gezamenlijke culturele activiteiten te ondernemen. Wanneer mensen initiatief nemen tot nieuwe culturele activiteiten draagt dat bij aan een wij...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Sociale interventies bij spanningen

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen voor wrijving in de buurt. Door middel van interventies en programma's van organisaties als Academie van de Stad, Inkr8, Dynamo en andere partners wordt i...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Joris Ivensplein; Relatie tussen plein en winkelcentrum versterken

Sinds de placegame in maart 2016 zijn verschillende wensen, ideeën en projecten naar voren gekomen die enerzijds een positieve invloed hebben op de leefbaarheid op en rond het Joris Ivensplein en anderzi...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Joris Ivensplein; Verkeersveiligheid op en rond het plein

De verkeersveiligheid voor verschillende gebruikers op het plein en in de straten eromheen is naar voren gebracht in de placemaking Joris Ivensplein in 2016. In 2017 willen we een verbeterslag maken me...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Effectmeting en waardenbepaling

Gemeente Amsterdam, samenwerkingspartners, ondernemers en bewoners werken op veel fronten samen om IJburg een nog betere plek te maken om te wonen en werken. Wat leveren deze gezamenlijke investeringe...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Activiteiten voor de integratie van nieuwe Amsterdammers met vluchtverleden

Bewoonster Ansella Nieuwboer is in 2016 begonnen met het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen die verblijven in tijdelijke huisvesting. Haar activiteiten vinden plaats in haar atelierwoning...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Verbeteren gebruik bestaande accommodaties op IJburg 1e fase

Er lijkt sprake te zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod

Reikwijdte:
• Geheel IJburg 1e fase
• Maatschappelijke accommodaties zijn in dit verband al die accommodaties waarvan bewoners en profession...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Geopend

Kunst kan je de wereld laten zien door andermans ogen. Laten voelen wat een ander voelt. Laten zien wat een ander ziet. Laten ervaren wat een ander ervaren heeft. Die kracht willen wij inzetten om de w...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Designstrip IJburg; een onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling

De Designstrip is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. Deze strook is nog nauwelijks ontwikkeld. In plaats van een visitekaar...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Blok 30 (rondom de Olympusschool): Verbetering Openbare Ruimte

De dynamiek binnen en rond blok 30 (het blok waarin de Olympusschool zich bevindt) kenmerkt zich door:
- Een door grote hekken gedomineerde openbare ruimte die onlogisch is ingedeeld
- Een openbare ruim...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Beeldenboulevard IJburg

In samenwerking met Art Zuid, International Sculpture Route Amsterdam, is een plan ontwikkeld om acht grote beelden van de kunstenaar Gabarron te plaatsen op de Bert Haanstrakade van half april t/m ha...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

2 updates

Jaarlijkse promotie acties t.b.v. sportstimulering

Jaarlijks een aantal acties opzetten i.s.m. sportaanbieders IJburg ter promotie van diverse sportsoorten en stimuleren van structurele sportdeelname. Mogelijkheden zijn: sportinstuif, demo dansdag, spo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Sportstimulering IJburg

Samenvatting

Om het sportaanbod op IJburg te vergroten en meer aanbod voor jongeren te realiseren leggen we in 2017 de focus op:

1. Het opzetten van structureel en laagdrempelig dansaanbod, met name vo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Toekomst van het Diemerpark

Het Diemerpark is in korte tijd een gewilde plek voor verschillende gebruikers geworden. Deze voormalige vuilstortplaats is nu een ecologisch bijzonder park. Er zijn twee grote sportclubs, een stadsstr...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

3 updates

Pedja's Task Force

Eind 2016 is Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) samen met stadsdeel Oost een pilot gestart. Het gaat om individuele begeleiding van jongeren door Pedja Djurdjevic (sport)pedagoog; hulpverlener en combinat...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Fietsverbinding Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

Er is een variantenstudie uitgevoerd, waarbij verschillende varianten voor een fietsverbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied zijn onderzocht. Hierbij is gekeken naar pont-, t...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe woonblokken in de Sportheldenbuurt. De planfase voor de meeste blokken is afgerond en er zal worden gestart met de bouw va...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Verbeteren bereikbaarheid binnenhaven Haveneiland

Even met een sloepje naar een restaurant bij de binnenhaven van het Haveneiland is lastig door de hoge kades. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor het kort afmeren met kleine sloepen in de b...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Vergroenen IJburg

Het vergroenen van IJburg aanmoedigen door; het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het actief benaderen van mensen, flyeren en het houden van spreekuren. Het betreft het informeren van IJburge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

7 reacties

2 updates

Waterrecreatie IJburg - in gesprek met de buurt

In 2016 heeft de gemeente de mogelijkheden voor Waterrecreatie bij IJburg onderzocht. In gesprek met de buurt worden de resultaten en de mogelijkheden gepresenteerd.

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Open sluizen - Onderzoek

De sluizen van IJburg vormen een bescherming tegen hoog water en scheidt het binnenwater van het buitenwater. In de praktijk blijkt dat het peil van het binnenwater en het buitenwater niet veel versch...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Toegang tot het water - onderzoek

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. De waterkering bestaat meestal voor een deel uit stortsteen wat de toegang tot het water beperkt. Hierdoor...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Versterken van de recreatieve verbindingen op het water

Recreatieve verbindingen over het water van en naar Ijburg zijn nog onvoldoende ontwikkeld. In 2017 wordt ingezet op de aansluiting van IJburg op het regionale sloepennetwerk (www.sloepennetwerk.nl) en d...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

IJburgTV, ook in 2017!

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

9 reacties

2 updates

Mountainbike parcours

Samenvatting stadsdeel Oost:

Het hier voorgestelde project kan niet precies op deze wijze komend jaa...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

20 reacties

2 updates

OLDTIMERS

Samenvatting

Dit theaterproject is gericht op het bespreekbaar maken van psychische mishandeling en sociaal isolement onder ouderen. Theater kan spiegelend werken, het stimuleert betrokkenheid en dial...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Straat-Tori Festival

Samenvatting

Het Straat-Tori Festival is ontstaan vanuit de behoefte om creatieve jongeren/scholieren uit zeer uiteenlopende 'scenes' bij elkaar te brengen om hun verhalen te vertellen. Het gaat om jo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

12 reacties

2 updates

Oosterlicht - Voortzetten Pilot

Samenvatting:

De Pilot Oosterlicht uit 2016 is een vervolg op de zonnepanelen op het eerste IJburg C...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

5 reacties

3 updates

Werkplaats Vrijland

In de beginfase van IJburg was het eiland een grote speeltuin. Vrij kunnen spelen kan straks weer op...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

16 reacties

3 updates

Wijksport Haveneiland West

Een grote groep van de kinderen en jongeren is veel aanwezig in de openbare ruimte. De openbare ruimte en speelplekken zijn  plekken waar de jeugd zijn talenten leert ontdekken. Soms zijn er zoveel kinde...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

7 reacties

2 updates

Positief opvoedklimaat

Kinderen groeien op in verschillende omgevingen; thuis, op school en in hun buurt. In deze omgevinge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Huis van Wijk

De website www.huisvandewijk/halloIJburg.nl vormt een belangrijke communicatieschakel in het formele en informele netwerk rond zorg en welzijn. Doel is deze website verder te ontwikkelen en in te bedd...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

2 updates

Verkenning armoede op IJburg

Onderzoeken bij professionals welke vragen en behoeften er zijn op het gebied van armoedebestrijding en bij welke doelgroepen. Welke kansen zijn er om hierop in te spelen, zowel door professionals als...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

4 reacties

2 updates

Ontwerp jouw toekomst

Tijdens een eendaagse interactieve workshop in 2016, georganiseerd door een sleutelfiguur Radicalisering & Polarisatie, zijn 30 jongeren aan de slag gegaan met het ontwerpen van hun toekomst op IJburg....

Opgenomen in gebiedsplan 2017

6 reacties

2 updates

Van Schoolplein naar buurtplein

Door de schoolpleinen op IJburg geschikt te maken als pleinen met een bredere gebruiksfunctie voor de buurt, dragen ze positief bij aan de leefbaarheid in wijken en buurten.

IJburg is een divers en ge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Ontwikkelen Centrumeiland

Het Centrumeiland is een versnellingslocatie voor woningbouwproductie. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt toegewerkt naar de start van de bouwproductie door hoofdzakelijk zelfbouwers....

Opgenomen in gebiedsplan 2017

5 reacties

2 updates

Promotie IJburg bord A10

Promotie IJburg als levendige wijk van Amsterdam. Via een groot bill-board bij de afrit A10 waarop evenementen worden aangekondigd.

Opgenomen in gebiedsplan 2017

7 reacties

2 updates

Verenigen ondernemers Haveneiland Oost

In het afgelopen jaar is met verschillende ondernemers aan de Pampuslaan en in de Haven van IJburg gesproken om te komen tot meer samenwerking. De komst van de Deen zal een behoorlijke impuls geven aan...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Bewegwijzering haven

De haven van IJburg is één van de parels op IJburg, maar nog niet goed genoeg bekend bij IJburgers en bewoners elders in Amsterdam. Om de vindbaarheid te verbeteren plaatsen we bewegwijzering voor bezoe...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

4 updates

Veilig op de fiets van en naar IJburg

IJburg kan per fiets alleen bereikt worden via delen van de stad waar geen sociale controle is. In 2016 is een verkenning uitgevoerd die een rapport met aanbevelingen heeft opgeleverd. De stad werkt i...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates