Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
69 projecten

Online buurtplatform IJburg (HalloIJburg.nl)

Continuering van de website www.HalloIJburg.nl

De website Hallo IJburg is een belangrijk middel om z...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Online buurtplatform Zeeburgereiland (oprichting van een buurtwebsite)

In de Sportheldenbuurt wonen steeds meer bewoners. Oprichting van een online buurtplatform kan bijdr...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Mountainbike parcours

Samenvatting stadsdeel Oost:

Het hier voorgestelde project kan niet precies op deze wijze komend jaa...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

20 reacties

2 updates

IJburgTV, ook in 2017!

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

9 reacties

2 updates

Positief opvoedklimaat

Kinderen groeien op in verschillende omgevingen; thuis, op school en in hun buurt. In deze omgevinge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Oosterlicht - Voortzetten Pilot

Samenvatting:

De Pilot Oosterlicht uit 2016 is een vervolg op de zonnepanelen op het eerste IJburg C...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

5 reacties

3 updates

Werkplaats Vrijland

In de beginfase van IJburg was het eiland een grote speeltuin. Vrij kunnen spelen kan straks weer op...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

16 reacties

3 updates

Behoud Boerderij op IJburg OP en voor IJburg

De Boerderij op IJburg is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op IJburg. Meer dan 500 bewoner...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2017, maar niet opgenomen

62 reacties

Minimawinkel op IJburg

De schuldenproblematiek in Amsterdam ligt gevoelig hoog en naar aanleiding hiervan is mijn idee ontst...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2017, maar niet opgenomen

10 reacties

Nieuwe velden voor voetbal- en hockeyclub

De wijkanalyse geeft duidelijk aan dat goed gekeken moet worden naar voorzieningen voor de opgroeien...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2017, maar niet opgenomen

29 reacties

IJtopia (jeugdcentrum)

Voortzetten van deze goedlopende en zeer waardevolle locatie voor jeugdwerk, met bijbehorende mogeli...

10 reacties

Bewegwijzering haven

De haven van IJburg is één van de parels op IJburg, maar nog niet goed genoeg bekend bij IJburgers en bewoners elders in Amsterdam. Om de vindbaarheid te verbeteren plaatsen we bewegwijzering voor bezoe...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

4 updates

Zeepkistjesgesprekken

We leven in veranderende en soms spannende, polariserende tijden. Internationale ontwikkelingen hebben hun weerslag op de stad Amsterdam. Zo nemen spanningen in de stad tussen verschillende bevolkingsgro...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Effectmeting en waardenbepaling

Gemeente Amsterdam, samenwerkingspartners, ondernemers en bewoners werken op veel fronten samen om IJburg een nog betere plek te maken om te wonen en werken. Wat leveren deze gezamenlijke investeringe...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Integratie Statushouders, studenten en de wijk

Aanleiding is de komst van statushouders en studenten op IJburg in de Daguerrestraat.

Doel is gezamenlijkheid creëren in de aanloop naar de komst van mensen met een vluchtverleden (statushouders) en stu...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

6 reacties

3 updates

Buurtnetwerk Zeeburgereiland activeren

De samenwerking tussen IJburgers en bewoners van het Zeeburgereiland zal op dit thema worden gestimuleerd, maar het is noodzaak om ook zeer lokale activiteiten te organiseren en samen te werken met bewo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Verenigen ondernemers Haveneiland Oost

In het afgelopen jaar is met verschillende ondernemers aan de Pampuslaan en in de Haven van IJburg gesproken om te komen tot meer samenwerking. De komst van de Deen zal een behoorlijke impuls geven aan...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Promotie IJburg bord A10

Promotie IJburg als levendige wijk van Amsterdam. Via een groot bill-board bij de afrit A10 waarop evenementen worden aangekondigd.

Opgenomen in gebiedsplan 2017

7 reacties

2 updates

Van Schoolplein naar buurtplein

Door de schoolpleinen op IJburg geschikt te maken als pleinen met een bredere gebruiksfunctie voor de buurt, dragen ze positief bij aan de leefbaarheid in wijken en buurten.

IJburg is een divers en ge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Boerderij op IJburg

Wat begon als tijdelijke schuur op een lege kavel, is onder IJburgers uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd initiatief, dat inspeelt op de behoefte van natuurbeleving en contact met dieren. De voorzien...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

OLDTIMERS

Samenvatting

Dit theaterproject is gericht op het bespreekbaar maken van psychische mishandeling en sociaal isolement onder ouderen. Theater kan spiegelend werken, het stimuleert betrokkenheid en dial...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Ontwerp jouw toekomst

Tijdens een eendaagse interactieve workshop in 2016, georganiseerd door een sleutelfiguur Radicalisering & Polarisatie, zijn 30 jongeren aan de slag gegaan met het ontwerpen van hun toekomst op IJburg....

Opgenomen in gebiedsplan 2017

6 reacties

2 updates

Veilig op de fiets van en naar IJburg

IJburg kan per fiets alleen bereikt worden via delen van de stad waar geen sociale controle is. In 2016 is een verkenning uitgevoerd die een rapport met aanbevelingen heeft opgeleverd. De stad werkt i...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Fietsverbinding Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

Er is een variantenstudie uitgevoerd, waarbij verschillende varianten voor een fietsverbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied zijn onderzocht. Hierbij is gekeken naar pont-, t...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Verbeteren gebruik bestaande accommodaties op IJburg 1e fase

Er lijkt sprake te zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod

Reikwijdte:
• Geheel IJburg 1e fase
• Maatschappelijke accommodaties zijn in dit verband al die accommodaties waarvan bewoners en profession...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Pedja's Task Force

Eind 2016 is Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) samen met stadsdeel Oost een pilot gestart. Het gaat om individuele begeleiding van jongeren door Pedja Djurdjevic (sport)pedagoog; hulpverlener en combinat...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Waterrecreatie IJburg - in gesprek met de buurt

In 2016 heeft de gemeente de mogelijkheden voor Waterrecreatie bij IJburg onderzocht. In gesprek met de buurt worden de resultaten en de mogelijkheden gepresenteerd.

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Toegang tot het water - onderzoek

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. De waterkering bestaat meestal voor een deel uit stortsteen wat de toegang tot het water beperkt. Hierdoor...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Jaarlijkse promotie acties t.b.v. sportstimulering

Jaarlijks een aantal acties opzetten i.s.m. sportaanbieders IJburg ter promotie van diverse sportsoorten en stimuleren van structurele sportdeelname. Mogelijkheden zijn: sportinstuif, demo dansdag, spo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Sportstimulering IJburg

Samenvatting

Om het sportaanbod op IJburg te vergroten en meer aanbod voor jongeren te realiseren leggen we in 2017 de focus op:

1. Het opzetten van structureel en laagdrempelig dansaanbod, met name vo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Toekomst van het Diemerpark

Het Diemerpark is in korte tijd een gewilde plek voor verschillende gebruikers geworden. Deze voormalige vuilstortplaats is nu een ecologisch bijzonder park. Er zijn twee grote sportclubs, een stadsstr...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

3 updates

Straat-Tori Festival

Samenvatting

Het Straat-Tori Festival is ontstaan vanuit de behoefte om creatieve jongeren/scholieren uit zeer uiteenlopende 'scenes' bij elkaar te brengen om hun verhalen te vertellen. Het gaat om jo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

12 reacties

2 updates

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Ontwikkelen Zeeburgereiland

Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe woonblokken in de Sportheldenbuurt. De planfase voor de meeste blokken is afgerond en er zal worden gestart met de bouw va...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Verkeersveiligheid IJburglaan - onderzoek

De IJburglaan wordt door veel fietsende verkeersdeelnemers op IJburg als onveilig ervaren. Met name voor schoolkinderen die zich van huis naar school en vice versa begeven, worden de kruispunten gevaarlij...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

14 reacties

2 updates

Sport en spelactiviteiten op pleinen (rondom vakanties)

Het bieden van activiteiten op plekken waar tijdens piekmomenten, zoals in de zomer of rond de jaarwisseling, vaker (speel- en jeugd)overlast wordt ervaren. Eénderde van de bevolking op IJburg is onder...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

2 updates

Sociale interventies bij spanningen

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen voor wrijving in de buurt. Door middel van interventies en programma's van organisaties als Academie van de Stad, Inkr8, Dynamo en andere partners wordt i...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Kunst en Cultuur als middel voor verbinding in de wijk

Sociale samenhang in het gebied komt mede tot stand door gezamenlijke culturele activiteiten te ondernemen. Wanneer mensen initiatief nemen tot nieuwe culturele activiteiten draagt dat bij aan een wij...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Joris Ivensplein; Verkeersveiligheid op en rond het plein

De verkeersveiligheid voor verschillende gebruikers op het plein en in de straten eromheen is naar voren gebracht in de placemaking Joris Ivensplein in 2016. In 2017 willen we een verbeterslag maken me...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Joris Ivensplein; Verbeteren verlichting Piet Zwarthof

Tijdens de placemaking in 2016 gaven bewoners aan dat het Piet Zwarthof als schemerdonker wordt ervaren. De wens is geuit om de verlichting op een speelse wijze te verbeteren. Insteek is verbetering v...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Joris Ivensplein; Relatie tussen plein en winkelcentrum versterken

Sinds de placegame in maart 2016 zijn verschillende wensen, ideeën en projecten naar voren gekomen die enerzijds een positieve invloed hebben op de leefbaarheid op en rond het Joris Ivensplein en anderzi...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Joris Ivensplein; Ontmoeting en Verblijfskwaliteit

De huidige inrichting van het Joris Ivensplein wordt door bewoners niet ervaren als uitnodigend om er gezellig te zitten of dingen samen te doen. Doel is het bevorderen van ontmoeting tussen verschill...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend actueel onderwerp. Dit project is erop gericht in te kunnen spelen op vergroeningswensen van IJburgers gedurende het jaar in de directe woonomgeving. Denk aan het p...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Designstrip IJburg; een onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling

De Designstrip is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. Deze strook is nog nauwelijks ontwikkeld. In plaats van een visitekaar...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Blok 37: Vergroenen, verbeteren semi openbare ruimte

Blok 37 kenmerkt zich door verschillende leefstijlen en de daarbij voor IJburg kenmerkende spanningen in een blok. Een deel van de binnentuin is in beheer bij de vereniging van eigenaren, een ander de...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Blok 30 (rondom de Olympusschool): Verbetering Openbare Ruimte

De dynamiek binnen en rond blok 30 (het blok waarin de Olympusschool zich bevindt) kenmerkt zich door:
- Een door grote hekken gedomineerde openbare ruimte die onlogisch is ingedeeld
- Een openbare ruim...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Er zijn nog 24 meer projecten.Toon me de rest