Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
64 projecten

Samenwerken met de beheergroep website Hallo IJburg

De koppeling tussen de wensen van IJburgse bewoners zoals ‘gepost’ op Hallo IJburg en de Gebiedsagenda...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Coöperatieve samenwerking ondernemers Winkelcentrum IJburg

Ondernemers van het Winkelcentrum IJburg maken zich op om het winkelcentrum beter te positionerenen de samenwerking te zoeken met bestaande of nieuwe maatschappelijke en economische initiatieven.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

6 reacties

(Speel- en jeugd)overlast

Minder bewoners:
1. Ervaren structurele jeugdoverlast.
2. Ervaren onveiligheidsgevoelens.
3. Zijn slachtoffer van vandalisme en (kleine) criminaliteit door jeugdigen.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

100% IJburg

"Initiatief om een proces van co-creatie op te starten voor het stimuleren van een goed leefklimaat op IJburg. Deze aanpak gaat ervan uit dat de thema’s jeugd en leefbaarheid voor alle groepen op IJburg ...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Aandacht activiteiten ‘dragende samenleving’

1. Meer bewoners dragen bij aan de dragende samenleving.
2. Meer kwetsbare bewoners maken deel uit van de IJburgse samenleving.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Actief participeren in bewonersactiviteiten

1. Succesvolle bewonersactiviteiten (sterkere civil society)
2. Verbeterde samenwerking met een brede, actieve groep bewoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Actief waarderen initiatiefrijk IJburg

1. Bewoners krijgen meer vertrouwen in de gemeente als partner.
2. Er zijn aanleidingen gecreëerd voor actief burgerschap.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Afronding passantenkade

Afronding van de inrichting van de passantenkade in de binnenhaven IJburg en de feitelijke in gebruik name. De haven is een van de pareltjes op IJburg. Mogelijkheden om de haven goed te exploiteren zi

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Beweegmarkt

De beweegmarkt heeft als doel de jonge bewoners van IJburg wegwijs te
maken in het sport- en spelaanbod op IJburg, en zo deelnemers aan
incidentele sportprogramma’s door te geleiden naar regulier aanbo...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Bewegwijzering haven

Bewegwijzering naar de haven De haven van IJburg is een van de parels op IJburg maar nog niet goed genoeg bekend bij IJburgers en bewoners elders in Amsterdam. Om de vindbaarheid te verbeteren plaatse

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Definitieve inrichting Steigerpark

Aanleggen van een park op Steigereiland Zuid door middel van intensieve participatie met omgeving. Start na afronding besluitvorming rondom tijdelijke bouwweg John Hadleystraat. Randvoorwaarde is afst

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Doorontwikkelen Buurtkamer IJburg

De Buurtkamer IJburg is een voorziening die zijn waarde heeft bewezen.
Ouderen en bewoners met beperkingen en andere bewoners ontmoeten
elkaar hier en werken samen. Kwetsbare bewoners kunnen hier tere...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Fietsverbinding Zeeburgereiland en Oostelijk Havengebied

Fietsverbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied. a. Ruimtelijke reservering voor de aanlanding van een veerpoont of brug in de planvorming voor Sluisbuurt Zeeburgereiland en de

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Flexbieb

De Flexbieb behouden voor IJburg als: 1. Plek waar 25 vrijwilligers, soms met afstand tot de arbeidsmarkt, werkervaring opdoen en een zinvolle tijdsbesteding hebben. 2. Laagdrempelige voorziening voor

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Handhavingsconvenant Water IJburg

Ontwikkelen van een Handhavingsconvenant Water IJburg met de verschillende handhavingspartners.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Hondenuitrenplekken

Met het ontwikkelen van de laatste bouwkavels op IJburg worden goede hondenuitrenplekken meer van belang. Waar nodig verbeteren van bestaande hondenuitrenplekken en aanvullen.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Huis van Wijk

Huis van de wijk heeft tot doel actief te stimuleren en faciliteren:
1. dat de onderlinge samenwerking met betrekking tot activiteiten en thema’s
van de grond komt, en:
2. dat er uitwisseling is van in...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Informatieverstrekking minimavoorzieningen

Verbeteren van informatieverstrekking over minimavoorzieningen en reguliere dienstverlening aan intermediairs, bestaande netwerken en minimadoelgroepen.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Informeren en faciliteren duurzame initiatieven

1. Meer megawatt (MW) opgestelde zonne-energie en/of:
2. Een hoger woningequivalent aangesloten woningen op (stads)warmte
en/of: 3. Een vermindering van het jaarlijkse energieverbruik per inwoner (GJ)...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Initiatieven armoedebestrijding

Vrijwilligersorganisaties en bewoners stimuleren tot het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van armoedebestrijding.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Inrichten Bert Haanstrakade

Definitieve inrichting van de boulevard langs de Noordzijde van Haveneiland West. Daarbij kansen benutten voor verbeteren gebruikskwaliteit.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De dynamiek op en rond het Joris Ivensplein kenmerkt zich door tegenstrijdigheden, zoals: 1. Veiligheid voor spelende kinderen versus het bevoorraden van winkels. 2. Ruimte voor spelen (kinderen) en h

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Jeugdtheaterschool Theatraal IJburg (TIJ)

Theatraal IJburg is van een bewonersinitiatief uitgegroeid uit een volwaardige
jeugdtheaterschool en een begrip op IJburg. TIJ draagt bij aan een divers
activiteitenaanbod op het gebied van theater en...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Jeugdvoorziening

Voldoende ruimte (kwalitatief en kwantitatief) om de talentontwikkeling van de groeiende groep tieners en jongeren te ondersteunen. Inzet in 2016: onderzoek naar het ambitieniveau en de mogelijkheden.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Kanoverbinding IJburg en Diemen

Ontwikkelen van een veilige kanoverbinding tussen IJburg en Diemen via de Derde Diem. In eerste instantie verkennen of er mogelijkheden zijn om deze wens te realiseren.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur als middel voor verbinding in de wijk door: 1. Wijkgerichte kunstprojecten te ondersteunen. 2. Kunst als middel van verbinding in te zetten tussen jong en oud. Sociale samenhang in het

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Kunstwerk in openbare ruimte

Aansprekend kunstwerk in de openbare ruimte. Eerste onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor een kunstwerk op IJburg 1e fase. Dit moet leiden tot een concreet voorstel voor het gebiedsplan 2017.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Ondernemersvereniging Pampuslaan

Ondernemers Pampuslaan verenigen in een ondernemersvereniging

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Onderzoek armoedeproblematiek IJburg

Onderzoeken bij professionals welke vragen en behoeften er zijn op het gebied van armoedebestrijding en bij welke doelgroepen. Welke kansen zijn er om hierop in te spelen, zowel door professionals als

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Ontwikkelen Centrumeiland

Centrumeiland is een versnellingslocatie voor woningbouwproductie. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt toegewerkt naar de start van de bouwproductie door hoofdzakelijk zelfbouwers.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Ontwikkelen Zeeburgereiland

a. Sportheldenbuurt De ontwikkeling van de Sportheldenbuurt wordt voorgezet. Er zijn nog enkele blokken waarvoor nog geen overeenkomst is gesloten. Voor de andere blokken loopt de planvorming of wordt

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Oranjevereniging IJburg

Opzetten van een stichting (door bewoners) voor de organisatie van een viertal grote publiekstrekkende evenementen die IJburg op de kaart zetten.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Pilot Oosterlicht

Via samenwerking tussen ervaren actoren in de stad en de gemeente Amsterdam, komen tot het plaatsen van zonnepanelen op groene daken van scholen en andere gebouwen op IJburg en elders in Amsterdam.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Positief pedagogisch klimaat

1. Meer bewoners hebben respect voor elkaar, ook voor jeugdigen
2. Er is minder discriminatie.
3. Er zijn meer activiteiten georganiseerd door bewoners.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Prettig spelen in de openbare ruimte

1. Bewoners voelen meer verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte.
2. Er is meer sociale binding in de wijk, waardoor er een sterkere dragende
samenleving is.

De concrete uitwerking is onderdeel v...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Projecten verbetering leefomgeving

Projecten van bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners voor het verbeteren van hun leefomgeving. Concrete uitwerking hiervan is onderdeel van het coproductie project 100% IJburg (zie onder p

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Promotie IJburg

Promotie IJburg als levendige wijk van Amsterdam. Via groot bill-board bij de afrit A10 waarop evenementen worden aangekondigd.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Promotie van IJburg als woon/werk-eiland

Promotie van IJburg als woon/werk-eiland en nieuwe woonwijk van Amsterdam. Onder andere door het op de kaart zetten van bestaande ‘pareltjes in de wijk’. Ontwikkelen van de aanpak in samenwerking met IJbu...

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Randen IJburg voor groen en spelen

Randen IJburg benutten voor groen en spelen. Nu de meeste kavels op IJburg bebouwd worden, neemt het belang van de groene randen toe. Waar mogelijk zetten we in op verbetering van de inrichting ten be

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Realisatie skate- en andere urban-sportsvoorzieningen

Er zijn nog niet voldoende faciliteiten voor urban sports. De sportzone op Zeeburgereiland voorziet straks voor een belangrijk deel in de behoefte. Op de landtong bij Centrumeiland wordt uit het budge

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Resterende kavels op IJburg

Ontwikkelen van de resterende kavels op IJburg 1e fase, definitieve aanleg openbare ruimte. Daarbij zo veel als mogelijk rekening houden met het feit dat gebouwd wordt in de bestaande stad.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Ruimtelijk programma waterrecreatie

Ontwikkeling ruimtelijk programma waterrecreatie IJburg & Zeeburgereiland. Er is een breed gedragen maatschappelijke wens om te komen tot meer watergebonden recreatie aan de oostflank van Amsterdam. O

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Samenwerkingen rondom lege kavels IJburg

Samenwerken rondom initiatieven op lege kavels IJburg 1e fase. Deze activiteiten worden afgebouwd omdat steeds meer kavels bebouwd worden.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Samenwerkingen rondom lege kavels Zeeburgereiland

Samenwerken rondom initiatieven op lege kavels op Zeeburgereiland De ‘Meetups’ (ontmoetingen) op Zeeburgereiland vormen de spil in het uitwisselen van informatie, knelpunten en ideeën voor het gebied.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Sinterklaasintocht

Sinterklaasintocht op IJburg.
Verbindend bewonersinitiatief gedragen door vele tientallen IJburgers en ondernemers.

Opgenomen in gebiedsplan 2016

Er zijn nog 19 meer projecten.Toon me de rest