Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
64 projecten

Samenwerken met de beheergroep website Hallo IJburg

De koppeling tussen de wensen van IJburgse bewoners zoals ‘gepost’ op Hallo IJburg en de Gebiedsagenda...

in gebiedsplan

100% IJburg

"Initiatief om een proces van co-creatie op te starten voor het stimuleren van een goed leefklimaat op IJburg. Deze aanpak gaat ervan uit dat de thema’s jeugd en leefbaarheid voor alle groepen op IJburg ...

in gebiedsplan

Actief waarderen initiatiefrijk IJburg

1. Bewoners krijgen meer vertrouwen in de gemeente als partner.
2. Er zijn aanleidingen gecreëerd voor actief burgerschap.

in gebiedsplan

Actief participeren in bewonersactiviteiten

1. Succesvolle bewonersactiviteiten (sterkere civil society)
2. Verbeterde samenwerking met een brede, actieve groep bewoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties

in gebiedsplan

Aandacht activiteiten ‘dragende samenleving’

1. Meer bewoners dragen bij aan de dragende samenleving.
2. Meer kwetsbare bewoners maken deel uit van de IJburgse samenleving.

in gebiedsplan

Informeren en faciliteren duurzame initiatieven

1. Meer megawatt (MW) opgestelde zonne-energie en/of:
2. Een hoger woningequivalent aangesloten woningen op (stads)warmte
en/of: 3. Een vermindering van het jaarlijkse energieverbruik per inwoner (GJ)...

in gebiedsplan

Pilot Oosterlicht

Via samenwerking tussen ervaren actoren in de stad en de gemeente Amsterdam, komen tot het plaatsen van zonnepanelen op groene daken van scholen en andere gebouwen op IJburg en elders in Amsterdam.

in gebiedsplan

Website Hallo IJburg

In samenwerking met de beheergroep van de website www.halloIJburg.nl
voortdurend kijken naar verbetermogelijkheden. Het doel is zoveel mogelijk
informatie laagdrempelig beschikbaar te maken en daardoo...

in gebiedsplan

Website Huis van de Wijk voor kwetsbare bewoners

Huis van de wijk heeft tot doel actief te stimuleren en faciliteren:
1. dat de onderlinge samenwerking met betrekking tot activiteiten en thema’s van de grond komt, en:
2. dat er uitwisseling is van inf...

in gebiedsplan

Jeugdvoorziening

Voldoende ruimte (kwalitatief en kwantitatief) om de talentontwikkeling van de groeiende groep tieners en jongeren te ondersteunen. Inzet in 2016: onderzoek naar het ambitieniveau en de mogelijkheden.

in gebiedsplan

Realisatie skate- en andere urban-sportsvoorzieningen

Er zijn nog niet voldoende faciliteiten voor urban sports. De sportzone op Zeeburgereiland voorziet straks voor een belangrijk deel in de behoefte. Op de landtong bij Centrumeiland wordt uit het budge

in gebiedsplan

Tiener- en jongerenwerk

Het mobiliseren, motiveren en begeleiden bij initiatieven van de groeiende
groep jeugdigen, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor heel IJburg
inclusief de nieuwe gebieden in ontwikkeling (Zee...

in gebiedsplan

Beweegmarkt

De beweegmarkt heeft als doel de jonge bewoners van IJburg wegwijs te
maken in het sport- en spelaanbod op IJburg, en zo deelnemers aan
incidentele sportprogramma’s door te geleiden naar regulier aanbo...

in gebiedsplan

Jeugdtheaterschool Theatraal IJburg (TIJ)

Theatraal IJburg is van een bewonersinitiatief uitgegroeid uit een volwaardige
jeugdtheaterschool en een begrip op IJburg. TIJ draagt bij aan een divers
activiteitenaanbod op het gebied van theater en...

in gebiedsplan

Prettig spelen in de openbare ruimte

1. Bewoners voelen meer verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte.
2. Er is meer sociale binding in de wijk, waardoor er een sterkere dragende
samenleving is.

De concrete uitwerking is onderdeel v...

in gebiedsplan

Positief pedagogisch klimaat

1. Meer bewoners hebben respect voor elkaar, ook voor jeugdigen
2. Er is minder discriminatie.
3. Er zijn meer activiteiten georganiseerd door bewoners.

in gebiedsplan

Verduurzamen wijkzorgnetwerk

Verduurzamen van het wijkzorgnetwerk, formele en informele partners en bewonersplatforms-/initiatieven en borgen GGZ.

in gebiedsplan

Versterken burgerkracht zorg

Er zijn meer vrijwilligers in de zorg en er zijn minder overbelaste mantelzorgers.

in gebiedsplan

Huis van Wijk

Huis van de wijk heeft tot doel actief te stimuleren en faciliteren:
1. dat de onderlinge samenwerking met betrekking tot activiteiten en thema’s
van de grond komt, en:
2. dat er uitwisseling is van in...

in gebiedsplan

Doorontwikkelen Buurtkamer IJburg

De Buurtkamer IJburg is een voorziening die zijn waarde heeft bewezen.
Ouderen en bewoners met beperkingen en andere bewoners ontmoeten
elkaar hier en werken samen. Kwetsbare bewoners kunnen hier tere...

in gebiedsplan

Flexbieb

De Flexbieb behouden voor IJburg als: 1. Plek waar 25 vrijwilligers, soms met afstand tot de arbeidsmarkt, werkervaring opdoen en een zinvolle tijdsbesteding hebben. 2. Laagdrempelige voorziening voor

in gebiedsplan

Onderzoek armoedeproblematiek IJburg

Onderzoeken bij professionals welke vragen en behoeften er zijn op het gebied van armoedebestrijding en bij welke doelgroepen. Welke kansen zijn er om hierop in te spelen, zowel door professionals als

in gebiedsplan

Informatieverstrekking minimavoorzieningen

Verbeteren van informatieverstrekking over minimavoorzieningen en reguliere dienstverlening aan intermediairs, bestaande netwerken en minimadoelgroepen.

in gebiedsplan

Initiatieven armoedebestrijding

Vrijwilligersorganisaties en bewoners stimuleren tot het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van armoedebestrijding.

in gebiedsplan

(Speel- en jeugd)overlast

Minder bewoners:
1. Ervaren structurele jeugdoverlast.
2. Ervaren onveiligheidsgevoelens.
3. Zijn slachtoffer van vandalisme en (kleine) criminaliteit door jeugdigen.

in gebiedsplan

Projecten verbetering leefomgeving

Projecten van bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners voor het verbeteren van hun leefomgeving. Concrete uitwerking hiervan is onderdeel van het coproductie project 100% IJburg (zie onder p

in gebiedsplan

Tegengaan radicalisering en polarisatie

1. Opzetten en uitvoeren moskeeën overleg, signaleringsoverleg en publieke
bijeenkomsten (dialogen en debatten).
2. Organiseren van de eendaagse conferentie ‘Radicalisering professionals’.
3. Organiseren...

in gebiedsplan

Vermindering woning- en boxinbraken

Verminderen van woning- en boxinbraken, door: a. Deur aan deur buurtvoorlichting. b. Preventie-advies via ansichtkaarten en deurhangers. c. Politiekeurmerk Veilig Wonen, schouw in de wijk. d. WhatsApp

in gebiedsplan

Verbeteren subjectieve veiligheid

IJburgers voelen zich minder veilig dan op grond van de feitelijke cijfers verwacht mag worden. Dit verschil tussen de veiligheidsbeleving op IJburg en de objectieve veiligheidscijfers is opvallend. I

in gebiedsplan

Toegankelijk kunst- en cultuurnetwerk

(Door)ontwikkelen van een toegankelijk kunst- en cultuurnetwerk
van IJburgers.
1. Een evenement organiseren waar alle bewoners kennismaken met de
mogelijkheden voor kunst- en cultuur op IJburg.
2. Enk...

in gebiedsplan

Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur als middel voor verbinding in de wijk door: 1. Wijkgerichte kunstprojecten te ondersteunen. 2. Kunst als middel van verbinding in te zetten tussen jong en oud. Sociale samenhang in het

in gebiedsplan

Kunstwerk in openbare ruimte

Aansprekend kunstwerk in de openbare ruimte. Eerste onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor een kunstwerk op IJburg 1e fase. Dit moet leiden tot een concreet voorstel voor het gebiedsplan 2017.

in gebiedsplan

Sportcafé IJburg

Organiseren van (thematische) netwerkbijeenkomst voor sportverenigingen, overige sportaanbieders, primair en voortgezet onderwijs, stichtingen, Dynamo en Prisma. Het doel is een stevig netwerk van spo

in gebiedsplan

Van Schoolplein naar buurtplein

Door de schoolpleinen op IJburg geschikt te maken als pleinen met een
bredere gebruiksfunctie voor de buurt, dragen ze positief bij aan de leefbaarheid
en sociale cohesie in wijken en buurten.

IJburg...

in gebiedsplan

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De dynamiek op en rond het Joris Ivensplein kenmerkt zich door tegenstrijdigheden, zoals: 1. Veiligheid voor spelende kinderen versus het bevoorraden van winkels. 2. Ruimte voor spelen (kinderen) en h

in gebiedsplan

Stedelijke groenagenda 2015-2018

Uitvoering van de stedelijke groenagenda 2015-2018 met bewoners. In samenwerking met bewoners komen tot projecten die IJburg groener maken, bijvoorbeeld door hofjes, binnentuinen, speelplekken en stra

in gebiedsplan

Resterende kavels op IJburg

Ontwikkelen van de resterende kavels op IJburg 1e fase, definitieve aanleg openbare ruimte. Daarbij zo veel als mogelijk rekening houden met het feit dat gebouwd wordt in de bestaande stad.

in gebiedsplan

Ontwikkelen Zeeburgereiland

a. Sportheldenbuurt De ontwikkeling van de Sportheldenbuurt wordt voorgezet. Er zijn nog enkele blokken waarvoor nog geen overeenkomst is gesloten. Voor de andere blokken loopt de planvorming of wordt

in gebiedsplan

Ontwikkelen Centrumeiland

Centrumeiland is een versnellingslocatie voor woningbouwproductie. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt toegewerkt naar de start van de bouwproductie door hoofdzakelijk zelfbouwers.

in gebiedsplan

Sociaal-maatschappelijk programma

Zicht op benodigd sociaal-maatschappelijk programma in de nieuwe buurten. Het gebied IJburg/Zeeburgereiland groeit de komende jaren sterk. Dit vraagt een visie op het benodigde sociaal-maatschappelijk

in gebiedsplan

Hondenuitrenplekken

Met het ontwikkelen van de laatste bouwkavels op IJburg worden goede hondenuitrenplekken meer van belang. Waar nodig verbeteren van bestaande hondenuitrenplekken en aanvullen.

in gebiedsplan

Tijdelijk ruimtegebruik Centrumeiland

Begin 2016 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden en initiatiefnemers voor tijdelijk gebruik in 2016 en verder. De bedoeling is dat initiatieven een raakvlak hebben met minimaal één

in gebiedsplan

Samenwerkingen rondom lege kavels IJburg

Samenwerken rondom initiatieven op lege kavels IJburg 1e fase. Deze activiteiten worden afgebouwd omdat steeds meer kavels bebouwd worden.

in gebiedsplan

Samenwerkingen rondom lege kavels Zeeburgereiland

Samenwerken rondom initiatieven op lege kavels op Zeeburgereiland De ‘Meetups’ (ontmoetingen) op Zeeburgereiland vormen de spil in het uitwisselen van informatie, knelpunten en ideeën voor het gebied.

in gebiedsplan

Definitieve inrichting Steigerpark

Aanleggen van een park op Steigereiland Zuid door middel van intensieve participatie met omgeving. Start na afronding besluitvorming rondom tijdelijke bouwweg John Hadleystraat. Randvoorwaarde is afst

in gebiedsplan

Er zijn nog 19 meer projecten.Toon me de rest