Prioriteit

Veilig en prettig samenleven (2017)

Op grote delen van IJburg wordt heel prettig gewoond. In sommige sterk gemengde blokken is het samenleven voor veel bewoners een uitdaging als gevolg van botsende leefstijlen of vanwege het feit dat mensen met bepaalde problematiek hetzelfde complex bewonen als andere bewoners. IJburg is een jonge wijk, waardoor nog niet in alle buurten een sterk sociaal weefsel bestaat. Het leefbaar maken en houden van deze buurten en soms ook het oplossen van inpandige problematiek en spanningen tussen bewoners vraagt forse inspanning van alle partners, waaronder bewoners, stadsdeel, corporaties, welzijnsorganisatie en politie. Ook inzet op preventie rondom aspecten van veiligheid maakt hier deel van uit.

Steeds vaker komt het verzoek van bewoners op IJburg om meer te vergroenen. Soms gecombineerd met een andere inrichting, zodat de geluidsoverlast van spelende kinderen afneemt. Er is ook de wens om van schoolpleinen buurtpleinen te maken, meer vergroend, voorzien van sport- en speelaanleidingen en waar nodig met aanpassingen rond verkeersveiligheid.

De projecten in deze prioriteit bouwen in grote lijnen voort op de projecten uit het gebiedsplan 2017. Nieuw en tegelijk een focuspunt dit jaar is de maatregel ‘Dialoog en Verbinding’. Daaronder zijn verschillende samenwerkingsprojecten met partners uit het gebied ondergebracht. Deze projecten beogen alle bij te dragen aan het meer bekendheid met en begrip voor elkaar, ondanks verschillen die er zijn tussen leefstijlen en leeftijden.


Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (23)

4-5 Mei Herdenking en Viering

De 4 mei viering op het Ed Pelsterpark is als jaren een begrip op IJburg. In 2016 is een begin gemaa...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

1 update

Geopend

Kunst kan je de wereld laten zien door andermans ogen. Laten voelen wat een ander voelt. Laten zien w...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Vergroenen IJburg

Het vergroenen van IJburg aanmoedigen door; het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het actie...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

7 reacties

2 updates

Activiteiten voor de integratie van nieuwe Amsterdammers met vluchtverleden

Bewoonster Ansella Nieuwboer is in 2016 begonnen met het organiseren van activiteiten voor vluchteli...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Mobiel Steunpunt IJburg

In 2016 heeft voor het eerst een mobiel steunpunt op het Joris Ivensplein gestaan. Dit is positief o...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Aanpak woning- en boxinbraak IJburg

  • Buurtvoorlichting / Preventie-advies
  • Schouw in de wijk / WhatsApp groepen
  • Inzet tekstkarren op hots...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

IJburgTV, ook in 2017!

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

9 reacties

2 updates

Joris Ivensplein; Speelpleinen verbeteren

Sinds de placegame van maart 2016 is het verbeteren van de school- en speelpleinen een belangrijk it...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Nico Jessekade - Omvorming van het groen

In 2017 zal NUON groot infrastructureel werk in het kader van de stadsverwarming gaan uitvoeren op I...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Blok 30 (rondom de Olympusschool): Verbetering Openbare Ruimte

De dynamiek binnen en rond blok 30 (het blok waarin de Olympusschool zich bevindt) kenmerkt zich doo...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Blok 37: Vergroenen, verbeteren semi openbare ruimte

Blok 37 kenmerkt zich door verschillende leefstijlen en de daarbij voor IJburg kenmerkende spanninge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Designstrip IJburg; een onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling

De Designstrip is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend actueel onderwerp. Dit project is erop gericht in te kunnen sp...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Joris Ivensplein; Ontmoeting en Verblijfskwaliteit

De huidige inrichting van het Joris Ivensplein wordt door bewoners niet ervaren als uitnodigend om e...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Joris Ivensplein; Relatie tussen plein en winkelcentrum versterken

Sinds de placegame in maart 2016 zijn verschillende wensen, ideeën en projecten naar voren gekomen die ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Joris Ivensplein; Verbeteren verlichting Piet Zwarthof

Tijdens de placemaking in 2016 gaven bewoners aan dat het Piet Zwarthof als schemerdonker wordt erva...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Joris Ivensplein; Verkeersveiligheid op en rond het plein

De verkeersveiligheid voor verschillende gebruikers op het plein en in de straten eromheen is naar v...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Kunst en Cultuur als middel voor verbinding in de wijk

Sociale samenhang in het gebied komt mede tot stand door gezamenlijke culturele activiteiten te onde...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Sociale interventies bij spanningen

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen voor wrijving in de buurt. Door middel van intervent...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Buurtnetwerk Zeeburgereiland activeren

De samenwerking tussen IJburgers en bewoners van het Zeeburgereiland zal op dit thema worden gestimul...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Integratie Statushouders, studenten en de wijk

Aanleiding is de komst van statushouders en studenten op IJburg in de Daguerrestraat.

Doel is gezame...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

6 reacties

3 updates

Ontwerp jouw toekomst

Tijdens een eendaagse interactieve workshop in 2016, georganiseerd door een sleutelfiguur Radicalise...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

6 reacties

2 updates

Van Schoolplein naar buurtplein

Door de schoolpleinen op IJburg geschikt te maken als pleinen met een bredere gebruiksfunctie voor d...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates