Prioriteit

Versterken van netwerken voor meer draagkracht (2017)

Het (landelijk) beleid is erop gericht dat mensen met een lichte zorg- en ondersteuningsbehoefte (langer) zelfstandig blijven wonen. Het gaat om ouderen, mensen met een lichamelijke, verstandelijke en-of psychiatrische beperking (zowel volwassenen als jongeren). In het sociaal domein wordt meer ingezet op het versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van kwetsbare bewoners, en ook op het vinden van ondersteuning in de eigen omgeving of buurt. Voor mensen die het nodig hebben is ondersteuning beschikbaar. Met de basisvoorzieningen worden met name 'kwetsbare' bewoners  ondersteund, o.a. om zich als vrijwilliger in te zetten, mee te doen aan de samenleving, eenzaamheid te verminderen en de Nederlandse taal beter te beheersen. Het gaat daarbij om maatschappelijke accommodaties, wijkmaaltijden, preventie activiteiten, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De uitdaging is om de behoefte van kwetsbare bewoners en de inzet die bewoners uit de buurt hierop kunnen en willen leveren op elkaar aan te sluiten. In 2018 zet de Alliantie Wijkzorg Oost in op het versterken van de netwerken tussen formele en informele partijen.

Uit onderzoek in 2017 is gebleken dat er behoefte is aan meer en meer spreiding van maatschappelijke accommodaties. Hier werken we aan in 2018 evenals aan de doorontwikkeling van verschillende bestaande locaties.

De instroom van een grote groep jongeren en statushouders in de Sportheldenbuurt en op IJburg vraagt om voorzieningen voor deze (leeftijds)groep. In 2018 wordt geïnvesteerd in extra maatschappelijke accommodatie en in activiteiten ten behoeve van (met name) deze leeftijdsgroep van 18- 28 jaar. Op het gebied van armoedebestrijding is maatwerk gericht op specifieke groepen nodig. Welke vorm dit precies gaat krijgen, wordt nader bepaald in samenwerking met partners. Statushouders vormen hier een extra risicogroep waarop we in 2018 moeten anticiperen.