Prioriteit

Meer voorzieningen voor de jeugd (2017)

Ruim 7500 inwoners van IJburg zijn tussen 0-18 jaar, dat is ruim één derde van alle bewoners! De kinderen van IJburg groeien op, de komende jaren zal het aantal jeugdigen in de leeftijd 10-18 jaar toenemen van 3.582 in 2017 tot 4.901 in 2025. Een toename van 37%. In Amsterdam is dat 5%. Tieners zoeken in hun ontwikkeling grenzen op en gaan er af en toe overheen. Dit hoort bij de ontwikkeling van tieners. Met zoveel jeugdigen in de wijk, bestaat het risico dat tegenstellingen tussen tieners en volwassenen op IJburg toenemen. Daarnaast groeit een aantal van deze tieners op in een kwetsbare thuissituatie. Problemen ‘achter de voordeur’ hebben grote invloed op de ontwikkelingen van tieners, de grenzen die ze opzoeken en in welke mate ze gecorrigeerd worden in hun gedrag.  

Voorzieningen, Sportbegeleiding en coaching

Diverse factoren kunnen in de weg staan voor een veilig en kansrijk opgroeien. Armoede is een belangrijke factor die op IJburg bij een groot aantal gezinnen voorkomt. Er is veel inzet nodig om alle kinderen hun talenten te kunnen laten ontwikkelen. We zetten daarom extra in op uitbreiding van locaties en activiteiten voor de jongeren die dat hard nodig hebben. Goede ervaringen zijn opgedaan met naschoolse activiteiten op aantal scholen, diverse activiteiten in jeugdcentra YouthSide en IJtopia en sportbegeleiding van jongeren in de openbare ruimte en coaching op gedrag. Dit heeft bijgedragen aan jongeren die hun talenten volop hebben ontwikkeld. Het voorkomt tevens overlast, schooluitval en jeugdwerkloosheid. Aansluiten bij regulier (sport)aanbod is daarbij een aandachtspunt.

Bij de tienerleeftijd hoort ook het ontdekken van seksualiteit. Daarom zetten we, via het informele en professionele netwerk, extra in op seksuele voorlichting, aandacht voor seksuele diversiteit en daarmee op (seksuele) weerbaarheid van jeugdigen.

Samenredzaamheid, participatie en burgerschap

We blijven investeren in het, inmiddels sterke, netwerk van scholen, Ouder en Kindteam, jeugdwerkers en andere professionals rondom jeugdigen. Een belangrijk thema is het opgroei- en opvoedklimaat; de dynamiek op straat en bij speelplekken, het leren omgaan met de diversiteit in stad. Tegelijkertijd signaleren van gedrag als indicator voor probleemsituaties. In de samenwerking van professionals met bewoners en informele organisaties, zoals sportclubs, bewonersorganisaties en andere IJburgse partners valt nog veel te winnen. We zetten daarom in op het leren kennen van elkaar, elkaars werk en het opbouwen van vertrouwen in elkaars expertise en aanpak, en daarnaast vrijwillige inzet veilig maken door inzet te faciliteren en stimuleren.

Daarnaast werken we ook met partners aan de ontwikkeling van het lokale pedagogische klimaat. De dynamiek op straat en speelplekken, de omgang met elkaar en signalering van gedrag als indicator voor probleemsituaties is belangrijk. Daar valt nog veel te winnen. De inzet richt zich op de kracht van het formele en informele netwerk op IJburg, om de samenredzaamheid van de wijk te vergroten.


Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (10)

Werkplaats Vrijland

In de beginfase van IJburg was het eiland een grote speeltuin. Vrij kunnen spelen kan straks weer op...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

16 reacties

3 updates

Sport en spelactiviteiten op pleinen (rondom vakanties)

Het bieden van activiteiten op plekken waar tijdens piekmomenten, zoals in de zomer of rond de jaarw...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 reacties

2 updates

Mountainbike parcours

Samenvatting stadsdeel Oost:

Het hier voorgestelde project kan niet precies op deze wijze komend jaa...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

20 reacties

2 updates

Straat-Tori Festival

Samenvatting

Het Straat-Tori Festival is ontstaan vanuit de behoefte om creatieve jongeren/scholiere...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

12 reacties

2 updates

Sportstimulering IJburg

Samenvatting

Om het sportaanbod op IJburg te vergroten en meer aanbod voor jongeren te realiseren leg...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Jaarlijkse promotie acties t.b.v. sportstimulering

Jaarlijks een aantal acties opzetten i.s.m. sportaanbieders IJburg ter promotie van diverse sportsoor...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Pedja's Task Force

Eind 2016 is Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) samen met stadsdeel Oost een pilot gestart. Het gaat om ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Boerderij op IJburg

Wat begon als tijdelijke schuur op een lege kavel, is onder IJburgers uitgegroeid tot een zeer gewaa...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Wijksport Haveneiland West

Een grote groep van de kinderen en jongeren is veel aanwezig in de openbare ruimte. De openbare ruimt...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

7 reacties

2 updates

Positief opvoedklimaat

Kinderen groeien op in verschillende omgevingen; thuis, op school en in hun buurt. In deze omgevinge...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates