organisatie

Preventie werkers Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Overheid

 


De preventiemedewerkers gaan de buurten in om contact te leggen met bewoners en professionals. Zij zoeken naar mogelijkheden om huiselijk geweld bespreekbaar te maken en de drempel naar hulp te verlagen. Zij inventariseren wat bewoners willen en wat in een buurt nodig is. Afhankelijk van deze wensen organiseren zij dan bijvoorbeeld een voorlichting, een dialoog, een theatervoorstelling, deskundigheidsbevordering, een uitwisseling of een conferentie over dit onderwerp.


Gebiedsgerichte werkwijze
Gebiedsgerichte preventie betekent: gevoel krijgen voor wat er speelt in de wijk en aansluiten bij wat er al gebeurt. De preventiemedewerkers zullen steeds aansluiting zoeken bij andere partijen om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Initiatieven vanuit de buurten op gebied van preventie huiselijk geweld kunnen zij ondersteunen en faciliteren. Wij nodigen alle bewoners en professionals met een initiatief op dit terrein dan ook met nadruk uit om contact te zoeken.


Inbedding in de gemeentelijke organisatie
De preventiemedewerkers werken bij verschillende organisaties, te weten Centram, Dynamo, MaDi en gemeente Amsterdam. De medewerkers worden inhoudelijk aangestuurd door de Afdeling Zorg van de Gemeente Amsterdam. De projectleider preventie is Stefan Carr, s.carr@amsterdam.nl. De gebiedsgerichte speerpunten worden door de afdeling Zorg gebundeld op basis van input uit de stadsdelen. De preventiemedewerkers werken in alle gebieden samen met in ieder geval de stadsdeelorganisaties en de uitvoerders van maatschappelijke dienstverlening en welzijn.


Onderscheid met Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor vragen en meldingen rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Dagelijks geven de medewerkers van Veilig Thuis antwoord op tientallen vragen en zetten zij meldingen en hulpvragen door naar hulpverlening of opvang. Bij Veilig Thuis werken ook preventiemedewerkers, maar deze werken niet gebiedsgericht. De preventiemedewerkers van Veilig Thuis richten zich op “algemene” preventie. Dat wil zeggen: preventie gericht op de hele bevolking. Zij organiseren campagnes en bijeenkomsten op stedelijk niveau. Ook verzorgen zij op aanvraag voorlichting over Veilig Thuis en huiselijk geweld. Voor contact met Veilig Thuis, zie 020veiligthuis.nl.


Preventie-activiteiten in uw buurt
Is huiselijk geweld of kindermishandeling in de buurt waar u als professional werkzaam bent een thema? Wilt u iets doen op dit gebied als bewoner, vrijwilligersorganisatie of professional waar u hulp bij zoekt? Neemt u dan contact op met de gebiedsgerichte preventiemedewerker uit uw stadsdeel.

Thema
Veiligheid
Deel dit: