Bericht

Ecologisch onderzoek Diemerpark

Geplaatst op 26 juli 2021, 08:57 uur

Ter voorbereiding op een aantal toekomstige veranderingen in het Diemerpark worden deze zomer onderzoeken vanuit de Wet Natuurbescherming uitgevoerd. Deze vinden plaats op de locatie van het toekomstige sportpark en de huidige en nieuwe honden losloopgebieden.

Quickscan
Er vindt ten eerste een ecologische quickscan plaats. Een quickscan is een globale toets die beoordeelt of er beschermde soorten (flora en fauna) in het gebied voorkomen. Een onderdeel van de quickscan is een uitgebreid veldbezoek. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van verspreidingsgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna. Dit is een officiële databank van waarnemingen van flora en fauna. Er wordt dus niet alleen gekeken naar wat er op dit moment in het veld te zien is (momentopname) maar ook naar wat er in het verleden waargenomen is. De effectenbeoordeling van de quickscan wijst uit of er vanuit de Wet Natuurbescherming bezwaren zijn om ingrepen in het park te doen en of er nog vervolgonderzoeken uitgevoerd moeten worden. 

Vleermuizen
Er wordt deze zomer tevens soortgericht onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. De verwachting is namelijk dat het gebied rondom de huidige sportvelden fungeert als foerageergebied voor vleermuizen. Daarnaast bestaat de kans dat de Diemerzeedijk onderdeel is van een vliegroute voor vleermuizen. De bomen in de ARK-zone vormen een lijnvormig structuurelement en kunnen daarmee dus onderdeel van een vliegroute zijn.

Uiteraard informeren wij betrokkenen en belangstellenden over de uitkomsten van deze onderzoeken. De resultaten worden in het najaar verwacht.