Alles over hoe het werkt


Kort gezegd: Een gebiedsplan is een plan met projecten om de buurt te verbeteren.

Ieder jaar worden voor alle 22 gebieden in de Gemeente Amsterdam gebiedsplannen gemaakt. In een gebiedsplan staat wat het komende jaar de concrete projecten zijn in het gebied. Reguliere werkzaamheden van de gemeente, zoals afval ophalen, staan niet in het gebiedsplan. Het plan is gebaseerd op enerzijds de gebiedsagenda en het geldende beleid en anderzijds op de signalen die de gebiedsteams hebben gekregen vanuit de buurt, bijvoorbeeld tijdens buurtgesprekken.

In Stadsdeel Oost is voor elk gebiedsplan een budget vastgesteld. De projecten die gerealiseerd gaan worden, worden uit dat budget betaald.


Bewoners kunnen bijdragen bij aan het gebiedsplan
In Oost geeft de gemeente bewoners de mogelijkheid om direct mee te denken aan het gebiedsplan. Dat kan door zelf met een voorstel te komen. Maar ook door te reageren op de voorstellen van anderen.


Wat is het doel?
Het doel is de projectvoorstellen in het gebiedsplan zo goed mogelijk te maken. Een projectvoorstel is goed als het draagvlak heeft, bijvoorbeeld als veel mensen het een goed idee vinden. Maar ook als er door meer mensen over is nagedacht. Daarom mag elk projectvoorstel door iedereen worden worden verbeterd of aangevuld. Alle deelnemers mogen bij alle voorstellen aangeven of ze willen dat het voorstel uitgevoerd wordt of niet. Op deze manier zie je beter welke projecten draagvlak hebben. Reageren moet echter niet beschouwd worden als "stemmen". De reacties die binnenkomen op een projectvoorstel helpen het stadsdeelbestuur bij de besluitvorming. Meer draagvlak voor een voorstel helpt, maar het is geen garantie op uitvoering ervan.

Een gebiedsplan ontstaat in 3 fasen.


Fase 1: Projectvoorstellen toevoegen.
De gemeente en bewoners kunnen projectvoorstellen toevoegen. De voorstellen verschijnen op deze website. Elk voorstel moet SMART gemaakt worden. De gebiedsmakelaars kunnen hierbij helpen.

Projectvoorstellen toevoegen kan tot 1 november.


Fase 2: Reageren
Bewoners, belangstellenden en ambtenaren kunnen reageren op de projectvoorstellen. Zodra een plan op de website staat kan er gereageerd worden.

Reageren kan tot 1 december.


Fase 3: Het stadsdeelbestuur besluit
Het bestuur van stadsdeel Oost beoordeelt de plannen en beslist in december welke projecten komend jaar worden gerealiseerd.


De realisatie van het gebiedsplan
Vanaf 1 januari volgend jaar worden de projecten die in het gebiedsplan staan, uitgevoerd. Via deze website kun je de voortgang van de projecten volgen.

De beslissing welke projecten worden opgenomen in het definitieve gebiedsplan, ligt bij het stadsdeelbestuur. In december beslist het stadsdeel over de inhoud van het gebiedsplan. Alle besluiten worden hier toegelicht. Indien voorstellen van deelnemers niet worden overgenomen, zal een argumentatie worden gegeven.


Hoe werkt de beoordeling?
Het bestuur beoordeelt elk projectvoorstel op meerdere manieren. Er wordt naar het draagvlak gekeken, naar de kosten voor het project, en naar de mate waarin het bijdraagt aan de prioriteiten voor het betreffende gebied. Maar ook naar de samenhang tot andere projecten en reguliere werkzaamheden die in het gebied worden uitgevoerd. Wat deze prioriteiten zijn verschilt per gebied. Iedereen die een projectvoorstel wil toevoegen doet er goed aan om deze prioriteiten te bekijken. 

Iedereen kan de projectvoorstellen bekijken. Daarvoor is geen account nodig. Maar als je wilt reageren, een vraag stellen of een projectvoorstel wil toevoegen, dan moet je een account hebben en ingelogd zijn. Heb je al een account? Dan kun je daarmee inloggen. Heb je nog geen account? Maak een account aan.

Iedereen die mee wil doen moet zich met volledige naam registreren. Anonieme reacties zijn niet mogelijk. Ook moet de relatie tot het gebied bekend zijn. Je moet dus aangeven of je bewoner, ondernemer, ambtenaar, of werkt voor een organisatie

In de afgelopen jaren zijn de gebiedsplannen opgesteld op basis van input van bewoners tijdens buurtbijeenkomsten en gesprekken in en over de buurt. In 2016 is een pilot gestart om online een reactie te geven en mee te doen. Dit is een bijzondere en nieuwe -aanvullende- manier van samenwerking tussen de gemeente en bewoners. Aan de gebiedsplannen voor 2018 hebben ruim 1200 bewoners meegewerkt. Voor 2019 kijken we uit naar nog meer interactie en samenwerking.

We hanteren de volgende spelregels:

  1. We respecteren elkaar, zijn beleefd naar elkaar en gebruiken geen scheldwoorden. Als dat wel gebeurt, behouden we ons het recht voor om die berichten van de site te halen.

  2. Iedereen die wil reageren en/of een bijdrage wil leveren, moet zich met volledige naam registreren. Anonieme reacties zijn niet mogelijk. Ook moet de relatie tot het gebied bekend zijn (bewoner, ondernemer, ambtenaar, werkend voor een organisatie). We willen het proces zo transparant mogelijk maken, en dat betekent ook dat alle deelnemers bekend moeten zijn. Maak een account aan of kijk wie er al zijn geregistreerd.

  3. Het doel is projectvoorstellen zo goed mogelijk te maken. Daarom mag elk voorstel door iedereen worden gekopieerd en worden verbeterd. Alle deelnemers mogen bij alle voorstellen aangeven of ze het voorstel uitgevoerd wil zien worden of niet. Op deze wijze ontstaat een globale indicatie van het draagvlak. Dit moet echter niet beschouwd worden als "stemmen".

  4. Ambtenaren mogen ook reageren. Zij doen dat inhoudelijk vanuit hun eigen expertise. Ambtenaren die reageren op de site zijn niet per definitie de ambtenaren die besluiten over de projecten.

  5. De beslissing welke projecten worden opgenomen in het definitieve gebiedsplan, ligt bij het stadsdeelbestuur. In het najaar beslist het stadsdeel over de inhoud van het gebiedsplan. Alle besluiten worden hier toegelicht. Indien voorstellen van deelnemers niet worden overgenomen, zal een argumentatie worden gegeven.

  6. Indien het aantal voorstellen van deelnemers zeer groot wordt, kan de situatie zich voordoen dat het praktisch niet meer mogelijk is om op elk voorstel te reageren. Het stadsdeel kan zich dan beperken tot de meest gedeelde voorstellen. Hierbij wordt vooraf niet een harde grens afgesproken, maar in de praktijk wordt gekeken wat haalbaar is. Er zal een pragmatische afweging tussen transparantie en inspanning worden gezocht. Ook deze afweging zal worden toegelicht.

  7. Dit is een pilot. Het doel van deze pilot is kijken of dit proces van co-creatie kan leiden tot betere gebiedsplannen, meer eigenaarschap en hogere mate van participatie. De pilot is niet het platform voor het voeren van het gesprek over afvaardiging, representativiteit en democratie. Daar zijn betere en andere podia voor.

  8. Naast de online dialogen blijven ambtenaren ook in gesprek met bewoners in buurtplatforms, ontmoetingen en bijeenkomsten. Als stadsdeel streven we er naar om de relevante uitkomsten van deze gesprekken ook hier online te delen.

  9. Half november wordt het gebiedsplan gegenereerd op basis van de gegevens die op dat moment op deze site beschikbaar zijn. Er wordt automatisch een pdf gemaakt van de projecten die op dat moment onderdeel uitmaken van het gebiedsplan. Het gebiedsplan wordt aangeboden aan het stadsdeelbestuur om te worden vastgesteld.