Focusopgave

Diemerpark vernieuwenAanleiding

Het Diemerpark, een uitloper van de Diemerscheg, ligt als groene buffer tussen de verstedelijkte gebieden Diemen, IJburg, Indische Buurt en Zeeburgereiland. Het park vervult een groot aantal functies. Er is een openbaar gemeentelijk sportpark, waarvan intensief gebruik wordt gemaakt, onder andere door een voetbal- en een hockeyvereniging. Beide verenigingen hebben een flinke wachtlijst en vragen al jaren om uitbreiding van de faciliteiten. Het park beschikt ook over een stadsstrand en trekt het hele jaar door veel bezoekers, waaronder hardlopers, wandelaars en hondenuitlaters.

Tegelijkertijd is het park – dat de Amsterdam Rijnkanaal Zone omvat – een gebied met belangrijke natuurwaarden; het vormt dan ook onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De variëteit in flora en fauna is bijzonder groot, waarmee dit park zich onderscheidt van de andere parken binnen Amsterdam.

We zien dat het aantal gebruikers toeneemt en door de uitbreiding van het aantal woningen in het aangrenzende gebied zal die trend zich voortzetten. Dat brengt risico’s met zich mee voor de ecologische waarde.

Beschrijving focusopgave

Om te zorgen voor een goede balans tussen de gebruiksfuncties, het belang van het park als sportlocatie en behoud van de natuur, stellen we een plan op met een bijbehorend voorlopig ontwerp. Zo werken we aan een toekomstbestendig, hoogwaardig Diemerpark.
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt naar verwachting begin 2020 de bestuursopdracht voor de vernieuwing van het Diemerpark vast. De precieze uitwerking van deze focusopgave is mede afhankelijk van die bestuursopdracht, omdat het hier een samenwerking betreft tussen verschillende gemeentelijke onderdelen. Ook de budgetten voor vernieuwing zullen grotendeels stedelijk zijn.

Beoogde doelen

 - Het Diemerpark is een park met een duidelijke identiteit, waar recreatie en natuur goed samengaan.

Wat gaan we doen en met wie

De vernieuwing van het Diemerpark zal meerdere jaren in beslag nemen. In 2020 richten we ons op:
- het ontwikkelen van een samenhangende identiteit voor het park;
- het maken van een ontwerp op hoofdlijnen, inclusief ruimtelijke onderbouwing;
- het opstellen van een plan van aanpak met maatregelen voor de korte en de lange termijn, dat ook inzicht geeft in de kosten, de planning en de juridische aspecten.
 
Participatie vormt een belangrijk onderdeel van het proces. We bouwen voort op het advies dat in 2018 tot stand is gekomen na een intensief traject volgens de Consent-methodiek, waarbij verschillende partijen betrokken waren. De informatie over de voortgang zal breed worden verspreid. Een kleinere groep belanghebbenden wordt nauwer bij het proces betrokken. Daartoe behoren in elk geval de deelnemers aan het Consent-traject, waaronder de sportclubs, de Vrienden van het Diemerpark en de indieners van voorstellen voor aanpassing van de hondenuitlaatgebieden. In een later stadium wordt een breder publiek – met name de bewoners van IJburg – bij het proces betrokken, bijvoorbeeld door middel van een enquête of andere vorm van raadpleging en het verzamelen van ideeën.
 
Er is een stedelijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het aantal sportvelden. Het kan gaan om tijdelijke velden in afwachting van de uitvoering van een definitief plan. In het gebiedsplan is niet alleen budget gereserveerd voor het opstellen van een ontwerp voor de lange termijn, maar ook voor maatregelen op de korte termijn.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland