Focusopgave

IJburg aan het WaterAanleiding

De ontwikkeling van IJburg is een uniek project: een nieuwe woonwijk op kunstmatige eilanden in het IJmeer. Het ruime water rondom IJburg en Zeeburgereiland en de nog voortgaande gebiedsontwikkeling bieden kansen voor sport en recreatie op het water, en voor het milieu. Maar het biedt ook uitdagingen door conflicterende belangen en onveilige situaties die voorkomen moeten worden.

Beschrijving focusopgave

Op IJburg 1e fase zijn de eilanden ter bescherming tegen het buitenwater omringd met een primaire waterkering, die aan de luwzijde is ingericht als openbare ecologische ruimte. In de loop van de tijd is de inrichting van de oeverzones echter sterk gewijzigd en is bovendien het gebruik flink toegenomen. Toegang tot het water is belangrijk voor alle IJburgers, maar zonder goede regulering wordt door het intensieve gebruik de natuur aangetast en ontstaat op zomerse dagen overlast: veel mensen, vlakbij woningen, die luidruchtig plezier hebben in water en groen. Voor een dergelijk intensief gebruik zijn deze locaties eigenlijk niet geschikt. We zetten de uitvoering van het ‘Plan van aanpak Inrichting en gebruik van groene oevers IJburg’ voort. Het plan heeft tot doel de toegang tot het water te verbeteren, met behoud van de natuur. De situatie verschilt per eiland en voor elk eiland is een andere aanpak nodig.

De voortgaande uitbreiding van het gebied vraagt om afstemming van alle keuzes en kansen rondom inrichting en gebruik van het water. Om toe te zien op een samenhangende ontwikkeling heeft de gemeente Amsterdam het programma Waterrecreatie en Ecologie opgesteld en de uitvoering hiervan wordt voortgezet.
Het strand IJburg biedt een mooie voorziening voor de stad Amsterdam, maar ligt in een omgeving waar intensief wordt gewerkt aan gebiedsontwikkeling en daardoor is de situatie voortdurend in verandering. Dit leidt tot een complexe opgave rond gebruik en beheer.


Beoogde doelen

    Voortzetten van de uitvoering van het Programma Waterrecreatie en Ecologie, waaronder de realisatie van een recreatiesteiger aan de Designstrip en andere plaatsen.
    Toegang tot het water verbeteren, met behoud van de natuur. Dit doen we door uitvoering van het ‘Plan van aanpak Inrichting en gebruik van groene oevers IJburg’. De situatie verschilt per eiland en voor elk eiland is een andere aanpak nodig. De aanpak op Steigereiland Zuid wordt voortgezet, afhankelijk van de ontwikkelingen kan ook worden gestart met een tweede eiland. Uitgangspunt is de oevers van IJburg zo toegankelijk mogelijk maken voor alle bewoners
    Zomerrecreatie hoort bij IJburg/ZBE en geeft plezier voor velen. We willen de recreatie in goede banen leiden en overlast aanpakken, onder meer door het bieden van meerdere gelegenheden, zodat recreatie zich kan verspreiden. Samenwerking met stedelijke inzet wat betreft beleid en handhaving is cruciaal.
    Het strand van Strandeiland is ontdekt als een prachtige plek om te recreëren. We willen zorgen voor veilig en schoon strand en zwemwater, dat positief gedrag stimuleer en bijdraagt aan het positieve beeld over IJburg en het ondernemersklimaat.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.