Focusopgave

Diemerpark vernieuwen en onderhoudenAanleiding

Het Diemerpark, een uitloper van de Diemerscheg, ligt als groene buffer tussen de verstedelijkte gebieden Diemen, IJburg, Indische Buurt en Zeeburgereiland. Het park vervult een groot aantal functies. Er is een openbaar gemeentelijk sportpark, waarvan intensief gebruik wordt gemaakt. onder andere door een voetbal- en een hockeyvereniging. Beide sportverenigingen hebben een flinke wachtlijst en vragen al jaren om uitbreiding van de faciliteiten. Het park beschikt ook over een stadsstrand en trekt het hele jaar door veel bezoekers, waaronder hardlopers, wandelaars en hondenuitlaters. Tegelijkertijd is het park – dat de Amsterdam Rijnkanaal Zone omvat (ARK zone) – een gebied met belangrijke natuurwaarden; het vormt dan ook onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De variëteit in flora en fauna is bijzonder groot, waardoor dit park zich onderscheidt van de andere parken binnen Amsterdam. De ondergrond is zeer complex vanwege de aanwezige voormalige vuilnisbelt en stelt veel eisen aan het gebruik en beheer.

We zien dat het aantal gebruikers toeneemt en die trend zal zich voortzetten vanwege de uitbreiding van het aantal woningen in het aangrenzende gebied. Dat brengt risico’s met zich mee voor de ecologische waarde. Ook is het beheer van het park niet afgestemd op dit intensieve gebruik en er is achterstallig onderhoud aan zaken als bebording, paden en straatmeubilair.

Beschrijving focusopgave

Om te zorgen voor een goede balans tussen de gebruiksfuncties, het belang van het park als sportlocatie en behoud van de natuur is in 2020 een integraal plan opgesteld. Daarin staat dat het sportpark wordt uitgebreid tot 10 velden, en tegelijkertijd beter wordt ingepast in het landschap en de ecologie. Basis hiervoor is een bestuursopdracht van wethouders Sport en Ruimte en Duurzaamheid en stadsdeel Oost. Er is specifiek aandacht voor de lastige opgave verkeer en parkeren. De ARK zone wordt beter afgeschermd, waarbij wel mogelijkheden worden gecreëerd om meer zicht te hebben op de natuur (bijvoorbeeld een uitkijkpunt of brug). Het hondenuitlaat gebied wordt aangepast, hierover is veel overleg geweest met diverse groepen hondenbezitters.


Beoogde doelen

    het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden: aanleggen van tijdelijke sportvelden, aanpassen hondenuitlaatgebied en beschermen natuur.
    Systematisch oppakken van het beheer. Daarvoor wordt een beheercommissie met partners ingesteld, die regelmatig een schouw houdt.
    Uitvoeren projectplan voor realisatie definitieve sportvelden, afhankelijk van besluitvorming en financiering.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.