Het Gebiedsplan 2017 is gereed en wordt uitgevoerd

Hartelijk dank voor uw bezoek en/of reactie op deze website. Afgelopen periode is samen met bewoners en ondernemers,
het Algemeen Bestuur van het stadsdeel en diverse organisatie-onderdelen van de gemeente gewerkt aan het Gebiedsplan 2017.

Op basis van online reacties en offline discussies zijn projecten geformuleerd waaraan komend jaar gaat worden gewerkt.
Deze voorstellen zijn gebundeld in het gebiedsplan dat hier is gepresenteerd. Leest u het plan liever als pdf, klik dan hier

Gebiedsgericht werken
Als bewoner, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie weet je goed wat er leeft in jouw straat of buurt. En je wilt misschien dingen zelf oppakken om je buurt te verbeteren. De gemeente Amsterdam speelt daar graag op in. Samen doen wat de stad nodig heeft. Dat noemen we gebiedsgericht werken.

Hoe?
Door goed naar elkaar te luisteren en door samen te werken. We onderzoeken samen wat er nodig is en hoe projecten in het verleden hebben gewerkt. En we kijken naar wie wil en kan meewerken om de projecten uit te voeren.

Als uitgangspunt voor het vaststellen van de projecten zijn zeven prioriteiten gebruikt.

Zeven prioriteiten voor IJburg en Zeeburgereiland

Verder uitbouwen van de samenwerking met bewoners

Verder uitbouwen van de samenwerking met bewoners en innovatie van samenwerkingsvormen, voor zowel initiatiefrijke bewoners als empowerment van groepen die minder zichtbaar zijn in de buurt.

Meer voor de jeugd op IJburg

Meer voorzieningen voor de jeugd op IJburg, zodat er genoeg aanbod is. Op dit moment zijn er onvoldoende voorzieningen voor het grote aandeel jeugdigen.

Versterken van de netwerken om de draagkracht op IJburg te vergroten

Versterken van de netwerken, steunen van initiatieven en armoedebestrijding om de draagkracht op IJburg te vergroten en de bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn op te vangen.

Veilig en prettig samenleven

Veilig en prettig samenleven, inzet op preventie op het gebied van veiligheid en voorkomen van spanningen in woonblokken en op straat tussen bewoners met verschillende leefstijlen en leeftijden.

Doorontwikkeling IJburg en Zeeburgereiland

Ontwikkeling en afronding van IJburg en Zeeburgereiland, rekeninghoudend met de behoeftes van bewoners en ondernemers, zoals het mogelijk maken van; - Tijdelijk ruimtegebruik - Voldoende ruimte voor groen en spelen - Verzilveren van de kansen rondom waterrecreatie

Versterken economisch klimaat

Versterken van het economisch klimaat door het verbinden van ondernemers en het verlevendigen van IJburg, in het bijzonder de haven.

Fiets & vaarverbindingen

Meer en betere verbindingen van IJburg en Zeeburgereiland met de omgeving

Het verder uitbouwen van de samenwerking met bewoners en innovatie van samenwerkingsvormen en gebiedsontwikkeling zijn belangrijk. Doel is tweeledig: zo veel mogelijk zelfsturing en eigen initiatief in het gebied én optimale samenwerking tussen gemeente Amsterdam en partners in het gebied.
De komende tijd wordt verder gewerkt aan een duurzame infrastructuur voor samenwerking op IJburg. Ook wordt ingezet op verbetering van de transparantie over de ‘agenda’ van IJburg. De ambitie is dat dit ook nieuwe contacten en aanknopingspunten voor eigen initiatief en samenwerking op zal leveren. Onderlegger voor samenwerking zijn altijd de gebiedsagenda en stedelijk geformuleerde opgaves.

Op Zeeburgereiland staat in de nieuwe Sportheldenbuurt het buurtnetwerk nog in de kinderschoenen. Naast bewoners zijn ook ondernemers en professionele partners van belang voor samenwerking aan maatschappelijke opgaves. Hier zal in 2017 voor het eerst actief aan worden gewerkt.

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Actief instappen op bewonersinitiatieven
  De gemeente zoekt actief de samenwerking met bewoners of maatschappelijke organisaties die initiatief nemen tot de uitvoering van projecten met relevantie voor de gebiedsagenda of bestuurlijke doelen.
 2. Actief instappen op bewonersinitiatieven
  De gemeente zoekt actief de samenwerking met bewoners of maatschappelijke organisaties die initiatief nemen tot de uitvoering van projecten met relevantie voor de gebiedsagenda of bestuurlijke doelen.
 3. Innovatie van samenwerking
  Op een vernieuwende manier bewoners en maatschappelijke partners betrekken in de aanloop naar besluitvorming. Doel hiervan is te onderzoeken hoe gemeente en bewoners en andere partners samen optrekken, kennis- en machtdelen.
 4. Innovatie van samenwerking
  Op een vernieuwende manier bewoners en maatschappelijke partners betrekken in de aanloop naar besluitvorming. Doel hiervan is te onderzoeken hoe gemeente en bewoners en andere partners samen optrekken, kennis- en machtdelen.
 5. Transparantie vergroten
  Beter delen van informatie en transparanter werken voor alle IJburgers
 6. Transparantie vergroten
  Beter delen van informatie en transparanter werken voor alle IJburgers


Ruim 7000 inwoners van IJburg zijn tussen 0-18 jaar, dat is éénderde van alle bewoners! De komende jaren zal het aantal jongeren tussen 10-19 jaar toenemen van 3136 in 2015 tot 4277 in 2025. Gezien het grote aantal jeugdigen bestaat het risico dat tegenstellingen tussen jongeren en volwassenen op IJburg toenemen. Veel van de problemen hebben een oorsprong in de gezinssituatie ‘achter de voordeur’. Armoede is een belangrijk factor die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de weg kan zitten. Er is meer aandacht nodig om alle kinderen hun talenten te kunnen laten ontwikkelen. We zetten daarom in op uitbreiding van voorzieningen en activiteiten voor de jongeren die dat hard nodig hebben.
Er is een sterk netwerk opgebouwd van professionals rondom jongeren en de inzet sluit steeds beter op elkaar aan. Goede ervaringen zijn opgedaan met sportbegeleiding van jongeren in de openbare ruimte en coaching op gedrag. Dit heeft bijgedragen aan vermindering van de overlast. De verwachting is dat inzet van een sluitende keten rondom jongeren op IJburg meerjarig nodig is. Dit voorkomt overlast, schooluitval en jeugdwerkloosheid. Doorgeleiding naar regulier (sport)aanbod is daarbij een aandachtspunt.
Daarnaast werken we ook met partners aan de ontwikkeling van het lokale pedagogisch klimaat. De dynamiek op straat en bij speelplekken, de omgang met elkaar en signalering van gedrag als indicator voor probleemsituaties is belangrijk. Daar valt nog veel te winnen en zetten we in op de kracht van het formele en informele netwerk op IJburg.

 

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Activiteiten uitbreiden
  Voor het toenemende aantal jongeren zijn meer activiteiten nodig.
 2. Activiteiten uitbreiden
  Voor het toenemende aantal jongeren zijn meer activiteiten nodig.
 3. Pedagogisch Klimaat versterken
  IJburgse jeugdigen groeien gezond en veilig op in hun wijk (in een positief pedagogisch klimaat).
 4. Pedagogisch Klimaat versterken
  IJburgse jeugdigen groeien gezond en veilig op in hun wijk (in een positief pedagogisch klimaat).
 5. Voorzieningen uitbreiden
  Voor het toenemende aantal jeugdigen zijn meer voorzieningen nodig.
 6. Voorzieningen uitbreiden
  Voor het toenemende aantal jeugdigen zijn meer voorzieningen nodig.

Het (landelijk) beleid is erop gericht dat mensen met een lichte zorg- en ondersteuningsbehoefte (langer) zelfstandig blijven wonen. Als gevolg van bezuinigingen neemt het beschikbare budget voor zorg en ondersteuning af. Dit vereist meer inzet op het versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van kwetsbare bewoners. Voor mensen die het nodig hebben is ondersteuning beschikbaar. Dit zijn basisvoorzieningen voor ‘kwetsbare’ bewoners op IJburg, waar zij informatie kunnen krijgen, elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen doen.

Bewoners kunnen ook zelf activiteiten ontplooien. De uitdaging is om aansluiting te realiseren tussen de behoefte van kwetsbare bewoners en de inzet die bewoners uit de buurt hierop kunnen en willen leveren. Het komend jaar zal door alle wijkzorgpartners worden ingezet op het verder versterken van de netwerken tussen formele en informele partijen. Ook zal een onderzoek worden gedaan naar de beschikbaarheid en het gebruik van maatschappelijke accommodaties en het verbeteren van het aanbod van activiteiten. Professionele partijen hebben vanuit hun verantwoordelijkheid een belangrijke rol in het zoeken naar mogelijkheden voor (ontmoetings)activiteiten.

Op het gebied van armoedebestrijding is vooral maatwerk nodig. Welke vorm dit precies gaat krijgen, wordt onderzocht. Hoewel er indicaties zijn dat op IJburg vooral gezinnen en zzp’ers in de problemen komen, is er tot nu toe onvoldoende zicht op aanknopingspunten voor gerichte actie. De situatie van werkende armen, zoals ZZP-ers kunnen zijn, is erg complex. De opgave is om de achterliggende problematiek naar voren te halen, zodat ingezet kan worden op de samenwerking met maatschappelijke partners.

Op grote delen van IJburg wordt heel prettig gewoond. In sommige sterk gemengde blokken is het samenleven voor veel bewoners een uitdaging als gevolg van botsende leefstijlen of vanwege het feit dat mensen met bepaalde problematiek hetzelfde complex bewonen als andere bewoners. IJburg is een jonge wijk, waardoor nog niet in alle buurten een sterk sociaal weefsel bestaat. Het leefbaar maken en houden van deze buurten en soms ook het oplossen van inpandige problematiek en spanningen tussen bewoners vraagt forse inspanning van alle partners, waaronder bewoners, stadsdeel, corporaties, welzijnsorganisatie en politie. Ook inzet op preventie rondom aspecten van veiligheid maakt hier deel van uit.
Steeds vaker komt het verzoek van bewoners op IJburg om meer te vergroenen. Soms gecombineerd met een andere inrichting, zodat de geluidsoverlast van spelende kinderen afneemt. Er is ook de wens om van schoolpleinen buurtpleinen te maken, meer vergroend, voorzien van sport- en speelaanleidingen en waar nodig met aanpassingen rond verkeersveiligheid.

De projecten in deze prioriteit bouwen in grote lijnen voort op de projecten uit het gebiedsplan 2016. Nieuw en tegelijk een focuspunt dit jaar is de maatregel ‘Dialoog en Verbinding’. Daaronder zijn verschillende samenwerkingsprojecten met partners uit het gebied ondergebracht. Deze projecten beogen alle bij te dragen aan meer begrip voor elkaar, ondanks verschillen die er zijn tussen leefstijlen en leeftijden.

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Blokaanpak
  Verschillende leefstijlen en leeftijden wonen op IJburg gemengd in blokken. Dit gaat vaak goed, maar leidt ook soms tot problemen. Elk blok heeft zijn eigen dynamiek en het is aan de betrokkenen om daar gezamenlijk de juiste aanpak voor in te zetten.
 2. Blokaanpak
  Verschillende leefstijlen en leeftijden wonen op IJburg gemengd in blokken. Dit gaat vaak goed, maar leidt ook soms tot problemen. Elk blok heeft zijn eigen dynamiek en het is aan de betrokkenen om daar gezamenlijk de juiste aanpak voor in te zetten.
 3. Dialoog en Verbinding
  Een verbonden buurt is een buurt waarin bewoners elkaar kennen als buurtgenoten. Een buurt waarin bewoners de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en tegelijkertijd rekening houden met de ander. Een buurt waarin waardering is voor verschillen en waarin tegelijkertijd de verantwoordelijkheid wordt gevoeld voor de samenhang; de samenhang tussen jong en oud, tussen rijk en arm, hoog- en laag opgeleid en cultureel diverse groepen. IJburg is voor veel bewoners een prettige wijk om in te wonen en toch is er nog veel mogelijk om de onderlinge verbindingen (verder) te versterken. IJburg is als wijk nog niet 'af' en dat betekent dat steeds opnieuw nieuwe bewoners hun plek en hun weg moeten vinden. Bijzondere aandacht gaat uit naar de komst en integratie in de wijk van studenten en mensen met een vluchtverleden. Bewoners, maatschappelijke partners, ondernemers en het stadsdeel moeten hierin gezamenlijk optrekken. De maatregel 'Dialoog en Verbinding' is een zwaartepunt in het gebiedsplan Ijburg en Zeeburgereiland 2017. De uitvoering is in handen van een brede wijkcoalitie.
 4. Dialoog en Verbinding
  Een verbonden buurt is een buurt waarin bewoners elkaar kennen als buurtgenoten. Een buurt waarin bewoners de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en tegelijkertijd rekening houden met de ander. Een buurt waarin waardering is voor verschillen en waarin tegelijkertijd de verantwoordelijkheid wordt gevoeld voor de samenhang; de samenhang tussen jong en oud, tussen rijk en arm, hoog- en laag opgeleid en cultureel diverse groepen. IJburg is voor veel bewoners een prettige wijk om in te wonen en toch is er nog veel mogelijk om de onderlinge verbindingen (verder) te versterken. IJburg is als wijk nog niet 'af' en dat betekent dat steeds opnieuw nieuwe bewoners hun plek en hun weg moeten vinden. Bijzondere aandacht gaat uit naar de komst en integratie in de wijk van studenten en mensen met een vluchtverleden. Bewoners, maatschappelijke partners, ondernemers en het stadsdeel moeten hierin gezamenlijk optrekken. De maatregel 'Dialoog en Verbinding' is een zwaartepunt in het gebiedsplan Ijburg en Zeeburgereiland 2017. De uitvoering is in handen van een brede wijkcoalitie.
 5. Groener IJburg
  Het blauw van het water wordt door Ijburgers gewaardeerd, en het Diemerpark is prachtig. Deze kwaliteiten van IJburg zijn geen compensatie voor de behoefte van IJburgers aan groen in de directe woonomgeving. Ook al is er al veel vergroend de afgelopen jaren, de wens tot vergroening blijft op de agenda.
 6. Groener IJburg
  Het blauw van het water wordt door Ijburgers gewaardeerd, en het Diemerpark is prachtig. Deze kwaliteiten van IJburg zijn geen compensatie voor de behoefte van IJburgers aan groen in de directe woonomgeving. Ook al is er al veel vergroend de afgelopen jaren, de wens tot vergroening blijft op de agenda.
 7. Integrale aanpak Joris Ivensplein (en omgeving)
  De dynamiek op en rond het Joris Ivensplein kenmerkt zich door tegenstrijdigheden, zoals: 1. Veiligheid voor spelende kinderen versus het bevoorraden van winkels. 2. Ruimte voor spelen (kinderen) en hangen (jongeren) versus onhandigheden in de inrichting en bebouwing (overlastplekken). 3. De vraag naar meer groen, natuurlijke speelaanleidingen en creatieve elementen versus praktische oplossingen vanuit beheer (stenig, kunstgras). 4. Verbindingsroutes versus prettig verblijf op het plein. Verschillende gebruikers (school, ondernemers, jongeren, overige bewoners), politie en straatcoaches hebben belang bij een verbetering van de situatie. In 2016 heeft het stadsdeel initiatief genomen tot een integrale aanpak met alle organisaties, belanghebbenden en gebruikers op en rond het plein. Dit heeft een flink aantal verbeterpunten opgeleverd, met fysieke en sociaal-maatschappelijke componenten. In 2017 wordt hieraan doorgewerkt.
 8. Integrale aanpak Joris Ivensplein (en omgeving)
  De dynamiek op en rond het Joris Ivensplein kenmerkt zich door tegenstrijdigheden, zoals: 1. Veiligheid voor spelende kinderen versus het bevoorraden van winkels. 2. Ruimte voor spelen (kinderen) en hangen (jongeren) versus onhandigheden in de inrichting en bebouwing (overlastplekken). 3. De vraag naar meer groen, natuurlijke speelaanleidingen en creatieve elementen versus praktische oplossingen vanuit beheer (stenig, kunstgras). 4. Verbindingsroutes versus prettig verblijf op het plein. Verschillende gebruikers (school, ondernemers, jongeren, overige bewoners), politie en straatcoaches hebben belang bij een verbetering van de situatie. In 2016 heeft het stadsdeel initiatief genomen tot een integrale aanpak met alle organisaties, belanghebbenden en gebruikers op en rond het plein. Dit heeft een flink aantal verbeterpunten opgeleverd, met fysieke en sociaal-maatschappelijke componenten. In 2017 wordt hieraan doorgewerkt.
 9. Randen ijburg beter benutten
  Ijburg is een dichtbebouwd gebied. Nu de laatste kavels ontwikkeld worden, worden de randen belangrijker. Er zijn kansen om deze ruimtes beter te benutten en voor meer gebruikers in te richten.
 10. Randen ijburg beter benutten
  Ijburg is een dichtbebouwd gebied. Nu de laatste kavels ontwikkeld worden, worden de randen belangrijker. Er zijn kansen om deze ruimtes beter te benutten en voor meer gebruikers in te richten.

Het afmaken van IJburg 1e- en 2e fase en van het Zeeburgereiland is van belang voor bewoners en ondernemers in het gebied. Door aantrekken van de bouw is tijdelijk ruimtegebruik minder belangrijk dan toen de gebiedsagenda werd opgesteld.

Behoud en creëren van voldoende ruimte voor groen en spelen bij stedelijke ontwikkeling vereist blijvend onze aandacht.

Waterrecreatie heeft meer nadruk gekregen vanwege het opstellen van de watervisie Amsterdam en de vertaling daarvan in het programma Waterrecreatie IJburg en Zeeburgereiland.

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. Gebiedsonwikkeling
  Ijburg en Zeeburgereiland zijn ontwikkelgebieden waar wordt gebouwd aan de stad Amsterdam.
 2. Gebiedsonwikkeling
  Ijburg en Zeeburgereiland zijn ontwikkelgebieden waar wordt gebouwd aan de stad Amsterdam.
 3. Waterrecreatie
  De watervisie van Amsterdam zet in op ontwikkeling van waterrecreatie aan de Oostflank van de stad Amsterdam. IJburgers geven aan meer met het water te willen kunnen doen.
 4. Waterrecreatie
  De watervisie van Amsterdam zet in op ontwikkeling van waterrecreatie aan de Oostflank van de stad Amsterdam. IJburgers geven aan meer met het water te willen kunnen doen.

IJburg blijft een kwetsbaar economisch gebied. We willen de samenwerking tussen ondernemers versterken, en zoeken daar geschikte vormen voor. Zo werken we aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in winkelgebieden. Het economisch klimaat heeft ook baat bij meer reuring in de openbare ruimte op IJburg (IJburg op de Kaart). Versterking van de (passanten)haven draagt daaraan bij.

De leegstand van het bedrijfsonroerendgoed op IJburg is flink teruggelopen, met name op de IJburglaan en Pampuslaan. Aandacht voor het uitbreiden van deze trend naar de nu nog leegstaande kantoorpanden in de woonstraten en de haven maakt deel uit van de reguliere inzet van de accountmanager lokale economie.

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 1. IJburg op de Kaart
  IJburg is een nieuw gebied, en ligt ook uit de route voor de meeste Amsterdammers. Het gebied heeft baat bij meer reuring en meer bezoekers uit de stad zou daaraan bijdragen.
 2. IJburg op de Kaart
  IJburg is een nieuw gebied, en ligt ook uit de route voor de meeste Amsterdammers. Het gebied heeft baat bij meer reuring en meer bezoekers uit de stad zou daaraan bijdragen.
 3. Versterken economische vitaliteit
  Er is aandacht nodig voor de lokale economie op Ijburg en de positie van ondernemers.
 4. Versterken economische vitaliteit
  Er is aandacht nodig voor de lokale economie op Ijburg en de positie van ondernemers.

Om goed gebruik te kunnen maken van de nabijheid van de stad en alle voorzieningen zijn goede verbindingen naar Amsterdam belangrijk voor IJburgers.

 

Hoe het precies werkt, lees je hier.

Ga meteen naar de projecten.Of bekijk de totstandkoming van het plan voor 2018.